Đề tài Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

<p> Ho ng kinh doanh tín dụng t i các NHTM không nh m b c nh ng mục tiêu l i nhu n mà còn ph m b o hoàn thành các ch tiêu kinh t , xã h i. Chính vì v y, Chính phủ ứ ầu có trách nhi ị ng, hỗ tr ho ng tín dụng phát tri n an toàn và hi u qu : - Cần tích c c xây d ng và có các bi n pháp khuy n khích vi c phát tri n các th ch nhằm hỗ tr thông tin cho thị phát tri n các doanh nghi p ho ĩ c dịch vụ í p cung c p dịch vụ p h ng doanh nghi ịnh giá tài s n tài chính, ki m toán. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY