Đề tài Quản lý nhân sự công ty cổ phần Trường Hà

- Các link bao gồm: + Tram1 là chứa các nhân viên công tác trên chi nhánh “Hà Nội”. + Tram2 là chứa các nhân viên công tác trên chi nhánh “Đà Nẵng”. + Tram3 là chứa các nhân viên công tác trên chi nhánh “Sài Gòn”. - Mã chi nhánh: + Hn01: Hà Nội + Dn01: Đà Nẵng + Sg01: Sài Gòn - Một số truy vấn: + Truy vấn thông tin về tên chi nhánh Hà Nội SELECT * FROM chinhanh WHERE tenchinhanh='Hà Nội' + Truy vấn thông tin về các nhân viên công tác ở chi nhánh Đà Nẵng SELECT manhanvien, hoten, gioitinh, quequan, CMND FROM nhanvien@Tram2, chinhanh@Tram2 WHERE nhanvien.machinhanh = chinhanh.machinhanh AND machinhanh='Đà Nẵng' + Truy vấn thông tin nhân viên có manhanvien = ‘nv01’ SELECT * FROM nhanvien WHERE manhanvien='nv01' + Truy vấn họ tên nhân viên công tác ở chi nhánh Hà Nội: SELECT hoten FROM nhanvien@Tram1,chinhanh@Tram1 WHERE chinhanh.machinhanh@Tram1=nhanvien.machinhanh@Tram1 AND tenchinhanh=’Hà Nội’ + Truy vấn thông tin tên phòng ban của nhân viên có tên ‘Trần Quốc Thiên’ SELECT tenphongban FROM phongban, nhanvien WHERE phongban.maphongban=nhanvien.manhanvien AND hoten=‘Trần Quốc Thiên’

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY