Đề tài Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng XHCN của Đảng ta

<p> CNXH có thể tiếp cận từ các góc độ khác nhau. Với tính cách là một học thuyết, là một phong trào quần chúng và một chế độ xã hội hiện thực, liên quan mật thiết đến lợi ích của mỗi con người Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin được Hồ Chí Minh đưa vào Việt Nam và đã được vận dụng cụ thể, sáng tạo và linh hoạt. Đối với thực tiễn đất nước, chúng ta chỉ có thể nhận thức ngày càng đúng hơn, sâu sắc hơn, đúng bản chất hơn khi biết nắm vững phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đúng như Hồ Chí Minh đã nói: thực tiễn mà không được lý luận soi sáng là một thực tiễn mù quáng. Thực tiễn cuộc sống luôn luôn mở đường vận động theo quy luật của nó. Đó là quy luật vận động khách quan của xã hội. Nhìn nhận đúng bản chất của thực tiễn có nghĩa là phải tôn trọng quy luật vận động khách quan của xã hội ta, tôn trọng những yêu cầu của quy luật khách quan đó. Vi phạm quy luật khách quan, không nhìn nhận đúng bản chất của thực tiễn sẽ chịu sự trừng phạt của chính quy luậtt khách quan của cuộc sống. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã rút ra bài học lịch sử phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan và cũng chỉ rõ chúng ta có nhiều thiếu sót trong đánh giá tình hình cụ thể nên đã vi phạm quy luật khách quan, mắc nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi. Kinh nghiệm quốc tế là nguồn bổ sung quan trọng không thể thiếu trong quá trình xây dựng đường lối. Nhưng những kinh nghiệm đó chỉ có tác dụng tích cực khi chúng ta có đủ trình độ để độc lập, tự chủ và sáng tạo trong quan điểm lý luận, trong phương pháp phân tích thực tiễn. Sự hạn chế về trình độ cũng như sự tự ti đều có thể dẫn tới bệnh giáo điều, không có trình độ lý luận, không đánh giá đúng tiềm năng trí tuệ Việt Nam, không lấy lợi ích dân tộc làm cái "bất biến", chúng ta khó lòng phân biệt đúng và sai, chính và phụ, cái cơ bản và cái không cơ bản, dòng chủ lưu và cái chi tiết, cái hiện tượng và cái bản chất, cái hình thức bên ngoài và cái nội dung bên trong. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY