Đề tài Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Ba Đình

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về ngân hàng thương mại 3 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 5 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 5 1.1.2.2. Hoạt động tín dụng. 5 1.1.2.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ. 6 1.1.2.4. Hoạt động khác. 7 1.1.3. Các loại hình tín dụng ngân hàng. 7 1.1.3.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 7 1.1.3.2. Các loại hình tín dụng ngân hàng. 9 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Sự hình thành và phát triển của cho vay tiêu dùng. 12 1.2.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng. 15 1.2.3. Đặc điểm cho vay tiêu dùng. 15 1.2.3.1. Quy mô mỗi khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn. 15 1.2.3.2. Các khoản vay tiêu dùng có lãi suất “cứng nhắc”. 16 1.2.3.3. Các khoản cho vay tiêu dùng thường có độ rủi ro cao. 16 1.2.3.4. Các koản cho vay tiêu dùng có chi phí khá lớn. 17 1.2.3.5. Cho vay tiêu dùng là một trong những khoản mục có khả năng sinh lời cao nhất 17 1.2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng. 18 1.2.4.1. Căn cứ vào mục đích vay. 18 1.2.4.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. 19 1.2.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ. 19 1.2.5. Đối tượng của hoạt động cho vay tiêu dùng. 222 1.2.5.1. Phân theo mức thu nhập. 23 1.2.5.2. Phân theo tình trạng công tác hoặc lao động. 24 1.2.6. Phân biệt cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh của ngân hàng thương mại 24 1.2.7. Vai trò của cho vay tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội 26 1.2.7.1. Đối với người tiêu dùng. 26 1.2.7.2. Đối với người sản xuất 27 1.2.7.3. Đối với ngân hàng thương mại28 1.2.7.4. Đối với nền kinh tế. 28 1.2.8. Phát triển cho vay tiêu dùng 29 1.2.8.1. Khái niệm 29 1.2.8.2. Các chỉ tiêu đánh giá giá sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 29 1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 30 1.3.1. Nhân tố chủ quan. 30 1.3.2. Nhân tố khách quan. 34 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG BA ĐÌNH 38 2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Ba Đình. 38 2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển. 38 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự. 39 2.1.3. Kết quả hoạt động chủ yếu. 40 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. 40 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng. 41 2.1.3.3. Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu. 42 2.1.3.4. Công tác vốn và kinh doanh ngoại tệ. 43 2.1.3.5. Công tác kế toán và dịch vụ ngân hàng. 43 2.1.3.6. Công tác quản lý ngân quỹ. 44 2.1.3.7. Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ. 45 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Ba Đình. 46 2.2.1. Khái quát chung về tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam 46 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Ngoại thương Ba Đình. 48 2.2.2.1. Quy trình cho vay cán bộ công nhân viên không có bảo đảm bằng tài sản 48 2.2.2.2. Quy trình cho vay mua nhà trả góp. 51 2.2.2.3. Quy trình cho vay du học. 54 2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Ba Đình. 56 2.3.1. Kết quả đạt được. 56 2.3.1.1. Quy mô cho vay tiêu dùng tại VCB Ba Đình. 56 2.3.1.2. Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại VCB Ba Đình. 58 2.3.1.3. Doanh thu cho vay tiêu dùng tại VCB Ba Đình. 61 2.3.1.4. Chi phí và rủi ro của hoạt động cho vay tiêu dùng tại VCB Ba Đình 62 2.3.1.5. Thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động cho vay tiêu dùng tại VCB Ba Đình 62 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 63 2.3.2.1. Hạn chế 63 2.3.2.2. Nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THUƠNG BA ĐÌNH 70 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. 70 3.1.1 Định hướng phát triển của VCB Ba Đình. 70 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng. 72 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Ba Đình. 73 3.2.1 Phát triển sản phẩm. 74 3.2.1.1. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện đang cung cấp 74 3.2.1.2. Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn 75 3.2.1.3. Phát triển sản phẩm mới 76 3.2.1.4. Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng 76 3.2.2. Phát triển thị trường. 77 3.2.2.1 Mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 77 3.2.2.2. Hoàn thiện chính sách khách hàng 78 3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. 3.3 Kiến nghị 80 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. 80 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 81 3.3.3. Kiến nghị đối với Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Ba Đình. 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY