Đề tài Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghịêp và Phát triển nông thôn Lánh Hạ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2 1.1KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2 1.1.1 Khái niêm và đặc điểm của ngân hàng thương mại . 2 1.1.2 Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại3 1.2HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 5 1.2.1 Khái niệm về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại5 1.2.2 Quy trình tín dụng của ngân hàng thương mại6 1.2.3 Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại9 1.2.3.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng . 9 1.2.3.2 Đặc điểm của các khoản vay tiêu dùng 10 1.2.3.3 Khái niệm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng 11 1.2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 12 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 14 1.3.1. Các nhân tố chủ quan14 1.3.2. Các nhấn tố khách quan16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHNo& PTNT LÁNG HẠ . 19 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNO& PTNT LÁNG HẠ . 19 2.1.1 Sơ lược quá trình phát triển . 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự21 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu24 2.1.3.1 Những hoạt động cơ bản của chi nhánh . 24 2.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 25 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NHNO& PTNT LÁNG HẠ 30 2.2.1 Các quy định và trình tự cho vay tiêu dùng ở chi nhánh Láng Hạ NHNo hiện nay . 30 2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng của Chi nhánh NHNo& PTNT Láng Hạ35 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ . 43 2.3.1 Thành tựu43 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân . 44 2.3.2.1 Hạn chế . 44 2.3.2.2. Nguyên nhân . 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo& PTNT LÁNG HẠ . 49 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHNo& PTNT Láng Hạ 49 3.2 GIẢI PHÁP . 50 3.2.1 Xây dựng chiến lược đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng.50 3.2.1.1. Đánh giá nhu cầu tiêu dùng của người dân 50 3.2.1.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 52 3.2.1.3. Xây dựng chính sách khách hàng . 52 3.2.2. Giải pháp tăng cường hoạt dộng marketing ngân hàng.53 3.2.2.1. Phát triển thêm nhiều sản phẩm mới 53 3.2.2.2. Thực hiện chính sách giá cả linh hoạt . 54 3.2.2.3. Xúc tiến quảng cáo và quan hệ đại chúng . 55 3.2.3. Những giải pháp về con người và cơ sở vật chất trong quá trình cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHNo& PTNT Láng Hạ.56 3.3 KIẾN NGHỊ . 57 3.3.1 Kiến nghị với NHNo& PTNT Láng Hạ57 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước. . 58 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ . 58 KẾT LUẬN . 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 60 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Biểu 2.1. Sơ đồ mô hình tổ chức chi nhánh NHNO&PTNT Láng Hạ 22 Biểu 2.2. Sự tăng trưởng nguồn vốn qua các năm . 25 Biểu 2.3. Dư nợ cho vay tiêu dùng so với tổng dư nợ (2005 – 2007) 36 Biểu 2.4. Tăng trưởng cho vay tiêu dùng năm 2005 – 2007 37 Bảng 2.1. Số lượng chất lượng cán bộ Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ thời điểm năm 2007 23 Bảng 2.2. Lãi suất cho vay theo kỳ hạn của NHNo&PTNT Láng Hạ . 34 Bảng 2.3. Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng . 38 Bảng 2.4. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích và theo thời gian. 39 Bảng 2.5. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn tại NHNo& PTNT Láng Hạ 41 Bảng 2.6. Nợ quá hạn của hoạt độngcho vay tiêu dùng Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 42 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNo&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn CVTD : Cho vay tiêu dùng TW : Trung ương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY