Đề tài Phân tích hoạt động tạo nguồn và mua hàng tại công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

<p> Phương thức thanh toán của công ty có sự linh hoạt khi kết hợp cả phƣơng thức thanh toán tiền mặt và thanh toán chuyển khoản tạo điều kiện thanh toán nhanh chóng cho các nhà cung cấp, nhƣng công ty cần gia tăng sự ổn định trong thanh toán để đƣợc nhà cung cấp đánh giá cao sự hài lòng và hợp tác làm ăn lâu dài với công ty. Nhƣ vậy, công ty mới có đƣợc nguồn hàng ổn định và chất lƣợng. Về mặt cơ sở vật chất phục vụ công tác thu mua, công ty vẫn còn thiếu nhiều trang thiết bị và hạ tầng cơ sở cần đƣợc nâng cấp tốt hơn nữa để hoạt động sản xuất, chế biến của công ty đƣợc tiến hành hiệu quả hơn. Với những chính sách mua hàng, phƣơng thức thanh toán phù hợp nên tình hình thu mua nguồn hàng của công ty qua các năm khá ổn định và nâng cao doanh số qua từng năm. Đây là một dấu hiệu tích cực của công ty, công ty cần nỗ lực hơn nữa để tăng lƣợng thu mua nguồn hàng, đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công ty đã đƣa ra đƣợc chính sách giá cả thu mua hợp lý, phƣơng thức thanh toán tƣơng đối tốt. Bên cạnh đó, nguồn hàng cân đo chính xác và vị trí công ty thuận lợi là những nguyên nhân khiến các bạn hàng tin tƣởng để hợp tác với công ty. Công ty đang dần tạo dựng thƣơng hiệu của mình để thu hút nhiều nhà cung ứng hợp tác làm ăn lâu dài với công ty. Qua điều tra, các nhà cung ứng đều khá hài lòng với nhân viên mua hàng của công ty, chính sách giá cả, thƣơng hiệu uy tín công ty. Đó là những dấu hiệu tốt mà công ty cần phát huy hơn nữa để các nhà cung cấp ngày càng tin tƣởng và hợp tác làm ăn lâu dài hơn với công ty. Với những điểm mạnh mà công ty đang có cũng nhƣ những nỗ lực trong quản lý, nâng cao nghiệp vụ công tác tạo nguồn hàng nên phần lớn các nhà cung cấp đều cảm thấy hài lòng với hoạt động tạo nguồn và mua hàng của công ty. Để không ngừng phát huy những khả năng vốn có của công ty, bên cạnh duy trì những thành công đã đạt đƣợc, công ty cần chú trọng đến những mặt hạn chế còn tồn tại. Mong rằng thông qua nghiên cứu này, đề tài góp phần nào vào đánh giá hoạt động tạo nguồn và mua hàng của công ty và đƣa ra những giải pháp để công ty tiến hành hoạt động tạo nguồn và mua hàng hiệu quả trong tƣơng lai. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY