Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May giai đoạn 2001 - 2010

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU .1 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.3.1. Phạm vi thời gian 2 1.3.2. Phạm vi không gian .2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 2 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3 2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 3 2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính 5 2.1.3. Phân tích chỉ tiêu sinh lợi 7 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 11 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 11 CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỎ MAY 18 3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 18 3.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 18 3.2.1. Chức năng .18 3.2.2. Nhiệm vụ 18 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 19 3.3.1. Cơ cấu tổ chức .19 3.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất .20 3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI .20 3.4.1. Thuận lợi .20 3.4.2. Khó khăn 21 3.4.3. Phương hướng phát triển 21 3.5. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 2005 - 2007 22 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỎ MAY 24 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU .24 4.1.1. Phân tích doanh thu theo thành phần .24 4.1.2. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng .26 4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ 29 4.2.1. Giá vốn hàng bán 29 4.2.2. Chi phí bán hàng .30 4.2.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp .32 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 34 4.3.1. Phân tích chung lợi nhuận của doanh nghiệp 34 4.3.2. Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch .37 4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 39 4.4.1. Hệ số lãi gộp 39 4.4.2. Hệ số lãi ròng 39 4.4.3. Suất sinh lời của tài sản (lợi nhuận trên tài sản ROA) .39 4.4.4. Suất sinh lời vốn chủ sở hữu (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROS) .40 4.4.5. Phương trình DuPont 40 4.4.6. Các chỉ số khác 43 4.5. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG .45 CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ .51 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .51 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 51 5.2.1. Tăng lợi nhuận 51 5.2.2. Cải thiện tình hình tài chính 55 5.2.3. Một số giải pháp khác .55 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .57 6.1. KẾT LUẬN .57 6.2. KIẾN NGHỊ 58 PHỤ LỤC .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY