Đề tài Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC: Trang Trang bìa: .i Mục lục: ii Danh mục các hình vẽ, bảng biểu và đồ thị: .v TÓM TẮT ĐỀ TÀI: .1 1. Lý do chọn đề tài: .1 2. Mục tiêu nghiên cứu: .1 3. Phương pháp nghiên cứu: 1 4. Nội dung nghiên cứu: .1 5. Đóng góp của đề tài: .2 6. Hướng phát triển của đề tài: 2 PHẦN MỞ ĐẦU: 3 CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CỔ TỨC - CÁC TRưỜNG PHÁI TRÊN THẾ GIỚI VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: . .6 1.1 Khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức: .6 1.1.1 Cổ tức: .6 1.1.1.1 Khái niệm: .6 1.1.1.2 Quá trình chi trả cổ tức: 6 1.1.2 Chính sách cổ tức: .7 1.1.2.1 Khái niệm: .7 1.1.2.2 Tầm quan trọng của chính sách cổ tức: 7 1.1.2.3 Các chỉ tiêu đo lường chính sách cổ tức: 8 1.1.2.4 Các phương thức chi trả cổ tức: .10 1.1.3 Các chính sách cổ tức trong thực tiễn: 13 1.1.3.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động: .13 1.1.3.2 Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định: 15 1.1.3.3 Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi: .18 1.1.3.4 Chính sách chi trả cổ tức nhỏ hàng quý cộng với cổ tức thưởng thêm vào cuối năm: .19 1.2 Các trường phái trên thế giới về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp: 21 1.2.1 Trường phái trung dung: .21 1.2.2 Trường phái tả khuynh cấp tiến: 23 1.2.3 Trường phái hữu khuynh bảo thủ: 26 1.2.4 Ý nghĩa trong các tranh luận của mỗi trường phái: .27 KẾT LUẬN CHưƠNG 1: .30 CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 31 2.1 Thực trạng chi trả cổ tức của các doanh nghiệp trong thời gian qua: .31 2.1.1 Phân tích theo thời gian: 31 2.1.1.1 Tính ổn định của cổ tức chi trả qua các năm: 31 2.1.1.2 Mức chi trả cổ tức mỗi cổ phần qua các năm: .33 2.1.1.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm: .37 2.1.1.4 Tỷ suất cổ tức qua các năm: 41 2.1.2 Phân tích theo ngành: 45 2.1.2.1 Mức cổ tức mỗi cổ phần của các ngành: .45 2.1.2.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức của các ngành: 47 2.1.2.3 Tỷ suất cổ tức của các ngành: 49 2.2 Tác động của chính sách cổ tức lên giá trị thị trường của doanh nghiệp: 51 2.2.1 Về mặt định tính: .51 2.2.2 Về mặt định lượng: .53 2.3 Đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp trong thời gian qua: 58 2.3.1 Mặt tích cực: .58 2.3.2 Mặt hạn chế: .60 KẾT LUẬN CHưƠNG 2: .64 CHưƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH CỔ TỨC PHÙ HỢP CHO CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRưỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 65 3.1 Các nguyên tắc cơ bản trong việc đưa ra quyết định chính sách cổ tức của doanh nghiệp: 65 3.1.1 Vận dụng các nguyên tắc cơ bản của Lintner: 65 3.1.2 Nguyên tắc lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp: .67 3.2 Xây dựng quy trình ra quyết định chính sách cổ tức cho các doanh nghiệp: 68 3.3 Một số đề xuất lựa chọn chính sách cổ tức tối ưu cho các doanh nghiệp: 70 3.3.1 Tỷ lệ chi trả cổ tức tối ưu: 71 3.3.2 Hình thức cổ tức tối ưu: .73 3.3.3 Mức độ ổn định của chính sách chi trả cổ tức: .74 KẾT LUẬN CHưƠNG 3: .76 PHẦN KẾT LUẬN: 77 Tài liệu tham khảo: 79 Phụ lục: . 82 TÓM TẮT ĐỀ TÀI: 1. Lý do chọn đề tài: Chính sách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghiệp. Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nhưng nó vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi . Trong khi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn đề được các nhà đầu tư rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong công tác tài chính của mình. Với mong muốn đóng góp một phần vào việc phân tích rõ hơn quyết định phân phối cổ tức, cũng như tầm quan trọng của nó đối với mục tiêu tối đa hóa tài sản của các cổ đông, tôi xin được chọn đề tài: “Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” để làm chuyên đề nghiên cứu khoa học. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu của chuyên đề là dựa trên các lý thuyết và thực nghiệm về chính sách cổ tức trên thế giới để đưa ra các phân tích, đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, đề ra phương hướng để xây dựng chính sách cổ tức phù hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới. 3. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê: Tập hợp số liệu và đánh giá thực trạng. Phương pháp mô tả: Đánh giá, so sánh để đưa ra cái nhìn tổng quan về chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phương pháp phân tích định lượng: Kiểm định hồi quy các mô hình kinh tế lượng để xác định mối liên hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. 4. Nội dung nghiên cứu: Chương 1: Tìm hiểu các lý thuyết tổng quan về chính sách cổ tức, cũng như các tranh luận của các trên thế giới về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Chương 2: Đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và phân tích tác động của chính sách cổ tức lên giá trị của các doanh nghiệp niêm yết. Chương 3: Chuyên đề sẽ đóng góp các ý kiến để xây dựng một chính sách cổ tức phù hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới. 5. Đóng góp của đề tài: Thứ nhất, trình bày các nghiên cứu thực nghiệm về chính sách cổ tức của các học giả trên thế giới và rút ra mô hình chi trả cổ tức tối ưu từ ý nghĩa trong các tranh luận của mỗi trường phái về chính sách cổ tức. Thứ hai, đánh giá chi tiết bằng cách đồ thị hóa chính sách cổ tức bằng tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết, đồng thời, so sánh chính sách chi trả cổ tức giữa các ngành khác nhau trên thị trường chứng khoán. Thứ ba, định tính và định lượng các tác động của chính sách cổ tức bằng tiền mặt đến giá trị của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thứ năm, xây dựng mô hình ra quyết định chính sách cổ tức trong doanh nghiệp. Và đưa ra phương hướng lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 6. Hướng phát triển của đề tài: Đề tài có thể mở rộng việc phân tích các chính sách cổ tức khác bằng cổ phần, mua lại cổ phần và đánh giá tác động tổng hợp của tất cả các chính sách cổ tức này đến giá trị doanh nghiệp. Đồng thời định lượng các yếu tố tác động lên chính sách cổ tức để từ đó có những đưa ra những căn cứ nhằm xác định chính sách cổ tức phù hợp nhất cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY