Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Xây dựng công trình 545

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài Trải qua 20 năm tiến hành đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường đã mang lại nhiều thành tựu to lớn đối với đất nước và con người Việt Nam. Bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện đang chuẩn bị bước sang giai đoạn mới. Việt Nam đang trên đà hội nhập với thế giới và chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều theo xu thế hội nhập, trong đó có những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Năng lực của các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp xây dựng nói riêng cũng trở lên mạnh hơn sau quá trình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa. Ngoài ra, công tác quản lý, giám sát của các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng được tăng cường và xiết chặt sau một thời gian dài bị buông lỏng. Các yêu cầu về kỹ thuật, các tiêu chuẩn chất lượng cũng được nâng cao hơn. Tất cả những sự kiện trên dự báo mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng sẽ quyết liệt hơn nữa. Do đó, để tồn tại và phát triển thì đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng phải không ngừng tìm tòi các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh để từ đó nâng cao khả năng thắng lợi trong đấu thầu. Đây là phương thức cạnh tranh đặc trưng được sử dụng rộng rãi và gần như bắt buộc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Công ty Xây dựng công trình 545 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, có chức năng chính là xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, thủy lợi và thủy điện. Là một doanh nghiệp non trẻ, mới được thành lập và đi vào hoạt động được 5 năm nhưng đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong những năm vừa qua Công ty đã tham gia đấu thầu và giành được một số công trình lớn, có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, cũng như mọi doanh nghiệp xây dựng khác, công ty cũng phải chịu sức ép cạnh tranh ghê gớm từ các đối thủ cạnh tranh khác đến từ trong nước cũng như ngoài nước. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong điều kiện như vậy Công ty Xây dựng công trình 545 cần phải có giải pháp để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, rút ngắn thời gian thi công, Để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng, tăng khả năng chiến thắng khi tham gia đấu thầu. Từ cách đặt vấn đề đó, với tư cách là cán bộ hiện công tác tại Công ty Xây dựng công trình 545, tôi chọn đề tài “ Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Xây dựng công trình 545” làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở đánh giá năng lực cạnh tranh hiện có, các tiềm năng và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực đấu thầu xây dựng, kết hợp với các nghiên cứu lý thuyết, đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty xây dựng công trình 545. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty xây dựng công trình 545. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Luận văn nghiên cứu những vấn đề về nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xây dựng công trình 545 giới hạn trong phạm vi đấu thầu xây dựng. + Về thời gian: Luận văn nghiên cứu kết quả hoạt động đấu thầu từ năm 2002 đến nay và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích kinh tế - xã hội, so sánh, thu thập và xử lý thông tin, thống kê, mô hình hoá và các phương pháp nghiên cứu khoa học khác trên cơ sở phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đấu thầu xây dựng và cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của các doanh nghiệp.Chương 2: Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Xây dựng công trình 545 Chương 3: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Xây dựng công trình 545 trong thời gian tới MỤC LỤC Trang phụ bìa 01 Lời cam đoan 02 Mục lục 03 Mở đầu 08 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đấu thầu xây dựng và cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của các doanh nghiệp 11 1.1 Những vấn đề cơ bản về đấu thầu 11 1.1.1 Khái niệm đấu thầu và đấu thầu xây dựng 11 1.1.1.1 Khái niệm đấu thầu 11 1.1.1.2 Khái niệm đấu thầu xây dựng 11 1.1.1.3 Các khái niệm liên quan trong đấu thầu 11 1.1.1.4 Các nguyên tắc cơ bản trong công tác đấu thầu xây dựng 12 1.1.2 Các hình thức đấu thầu 14 1.1.2.1 Đấu thầu rộng rãi 14 1.1.2.2 Đấu thầu hạn chế 15 1.1.2.3 Chỉ định thầu 15 1.1.3 Các phương thức đấu thầu 16 1.1.3.1 Đấu thầu một túi hồ sơ 16 1.1.3.2 Đấu thầu hai túi hồ sơ 16 1.1.3.3 Đấu thầu hai giai đoạn 17 1.1.4 Vai trò của đấu thầu 17 1.1.4.1 Đối với chủ đầu tư 17 1.1.4.2 Đối với các nhà thầu 18 1.1.4.3 Đối với Nhà nước 18 1.2 Các khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 18 1.2.1 Cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 18 1.2.2 Năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 20 1.3 Các công cụ cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 20 1.3.1 Cạnh tranh bằng giá dự thầu 21 1.3.2 Cạnh tranh bằng chất lượng công trình 22 1.3.3 Cạnh tranh bằng tiến độ thi công 22 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của doanh nghiệp 23 1.4.1 Các nhân tố bên trong 23 1.4.1.1 Nguồn lực tài chính 24 1.4.1.2 Máy móc thiết bị, công nghệ thi công 25 1.4.1.3 Nguồn nhân lực 26 1.4.1.4 Tổ chức quản lý và công tác đào tạo, đào tạo lại 27 1.4.1.5 Hoạt động Marketing 28 1.4.1.6 Khả năng liên danh 29 1.4.1.7 Trình độ và công tác tổ chức lập hồ sơ dự thầu 30 1.4.2 Các nhân tố bên ngoài 31 1.4.2.1 Môi trường pháp lý 31 1.4.2.2 Chủ đầu tư 32 1.4.2.3 Cơ quan tư vấn 33 1.4.2.4 Các đối thủ cạnh tranh 34 1.4.2.5 Các nhà cung cấp vật tư 35 1.5 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 35 1.5.1 Kết quả đấu thầu qua các năm của doanh nghiệp 35 1.5.2 Lợi nhuận đạt được 36 1.5.3 Chất lượng sản phẩm 36 1.5.4 Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ 37 1.5.5 Kinh nghiệm và năng lực thi công 38 1.5.6 Năng lực tài chính 38 1.6 Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 40 Kết luận chương 1 41 Chương 2: Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trongđấu thầu xây dựng của Công ty Xây dựng công trình 545 42 2.1 Giới thiệu về Công ty Xây dựng công trình 545 42 2.1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 42 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 43 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty xây dựng công trình 545 43 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua (2001-2004) 45 2.1.5 Tình hình đấu thầu 46 2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của Công ty Xây dựng công trình 545 48 2.2.1 Về kinh nghiệm, năng lực thi công 48 2.2.2 Về chất lượng, kỹ thuật - công nghệ xây dựng công trình 49 2.2.3 Về tiến độ thi công 50 2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty Xây dựng công trình 545 50 2.3.1 Nhóm các nhân tố bên trong 51 2.3.1.1 Tài chính 51 2.3.1.2 Máy móc, thiết bị và công nghệ thi công 60 2.3.1.3 Nguồn nhân lực 63 2.3.1.4 Tổ chức quản lý doanh nghiệp 65 2.3.1.5 Thị phần, sản phẩm của doanh nghiệp 66 2.3.1.6 Khả năng liên kết, liên danh 68 2.3.1.7 Chiến lược Marketing 68 2.3.1.8 Công tác tổ chức đấu thầu 69 2.3.1.9 Phân tích một số gói thầu cụ thể mà công ty đã tham gia 69 2.3.2 Nhóm các nhân tố bên ngoài 75 2.3.2.1 Cơ chế, chính sách 75 2.3.2.2 Chủ đầu tư 76 2.3.2.3 Cơ quan tư vấn 77 2.3.2.4 Các đối thủ cạnh tranh 78 2.3.2.5 Các nhà cung cấp 79 Kết luận chương 2 81 Chương 3: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Xây dựng công trình 545 trong thời gian tới 82 3.1 Các cơ sở dùng làm căn cứ để đề xuất giải pháp 82 3.1.1 Dự báo về thị trường xây dựng hạ tầng và giao thông đường bộ Việt Nam 82 3.1.1.1 Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam 82 3.1.1.2 Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn từ nay đến năm 2020 82 3.1.1.3 Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng TPĐN đến năm 2010 85 3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty Xây dựng công trình 545 trong giai đoạn 2005 -2010 85 3.1.3 Nghiên cứu xác định các điểm mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ, định hướng chiến lược cạnh tranh 86 3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Xây dựng công trình 545 trong đấu thầu xây dựng 88 3.2.1 Sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả 89 3.2.1.1 Đối với bộ phận lao động gián tiếp 89 3.2.1.2 Đối với bộ phận lao động trực tiếp 90 3.2.2 Nâng cao năng lực thi công cơ giới trên cơ sở sử dụng các thiết bị hiện có kết hợp với đầu tư mới và tranh thủ triệt để mọi nguồn từ Tổng công ty 90 3.2.3 Xây dựng và áp dụng hệ quản trị chất lượng trong toàn Công ty Xây dựng công trình 545 94 3.2.4 Nhóm các giải pháp về tài chính 98 3.2.4.1 Mở rộng thu hút vốn đầu tư 98 3.2.4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 102 3.2.5 Nhóm các giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ năng xây dựng hồ sơ đấu thầu và tham gia đấu thầu 104 3.2.6 Nhóm các giải pháp hỗ trợ khác 116 3.2.6.1 Tích cực thực hiện các hoạt động quảng cáo 117 3.2.6.2 Xây dựng thương hiệu cho công ty XDCT 545 117 3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước 121 3.3.1 Hoàn thiện các văn bản, chính sách quy định về đấu thầu 122 3.3.2 Hoàn chính các chính sách về quản lý đầu tư xây dựng 122 3.3.3 Chính sách ưu đãi với Công ty Xây dựng công trình 545 124 Kết luận chương 3 125 Kết luận 126 Tài liệu tham khảo 127 Phụ lục 1 129 Phụ lục 2 132 Phụ lục 3 135 Phụ lục 4 138 Phụ lục 5 141

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY