Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại 1.1.3. Đặc điểm Ngân hàng thương mại 1.1.4. Vai trò của Ngân hàng thương mại 1.1.5. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 1.1.5.1. Hoạt động tạo nguồn vốn 1.1.5.2. Hoạt động sử dụng vốn 1.1.5.3. Hoạt động khác 1.2. Khả năng cạnh tranh của Ngân hàng thương mại trong hoạt động huy động vốn 1.2.1. Nguồn vốn huy động trong Ngân hàng thương mại 1.2.1.1. Khái niệm 1.2.1.2. Vai trò của nguồn vốn huy động 1.2.1.3. Các hình thức huy động vốn 1.2.2. Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn trong cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại 1.2.2.1. Khái niệm cạnh tranh 1.2.2.2. Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn trong cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu thể hiện khả năng cạnh tranh 1.2.3.1. Nguồn vốn chủ sở hữu và tổng nguồn vốn huy động 1.2.3.2. Thị phần 1.2.3.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động 1.2.3.4. Hệ thống các sản phẩm dịch vụ liên quan đến nguồn vốn huy động 1.2.3.5. Hệ thống mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch 1.2.3.6. Chất lượng nghiệp vụ cán bộ 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại trong hoạt động huy động vốn 1.2.4.1. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 1.2.4.2. Các nhân tố bên trong ngân hàng CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.1.1. Khái quát về tỉnh Bắc Giang 2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên 2.1.1.2. Đặc điểm kinh tế 2.1.1.3. Đặc điểm xã hội 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.1.3. Chức năng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.1.3.1. Chức năng huy động vốn 2.1.3.2. Chức năng cho vay 2.1.3.3. Các chức năng khác 2.1.4. Cơ cấu tổ chức hoạt động 2.2. Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội ảnh hưởng đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.2.1. Thuận lợi 2.2.2. Khó khăn 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh nói chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.3.1. Tình hình sử dụng vốn 2.3.2. Kết quả hoạt động tài chính 2.3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng bạc 2.3.4. Hoạt động Marketing và Dịch vụ 2.4. Khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.4.1. Kết quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo tính chất nguồn huy động 2.4.1.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn và loại tiền tệ 2.4.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.4.2.1. Nhóm các NHTM nhà nước 2.4.2.2. Nhóm các NHTM Cổ Phần 2.4.3. Đánh giá các chỉ tiêu phản ánh khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 2.4.3.1. Thị phần nguồn vốn huy động 2.4.3.2. Cơ cấu nguồn vốn và sự đa dạng trong các hình thức huy động 2.4.3.3. Hệ thống các sản phẩm dịch vụ liên quan phục vụ cho hoạt động huy động vốn 2.4.3.4. Khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động huy động vốn 2.4.3.5. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch 2.4.3.6. Đội ngũ cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn 2.5. Đánh giá khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang 65 2.5.1. Điểm mạnh 2.5.2. Điểm yếu CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 3.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược và một số dự báo cho hoạt động huy động vốn trong những năm sắp tới 3.1.1. Mục tiêu và định hướng chiến lược trong hoạt động huy động vốn 3.1.1.1. Mục tiêu phát triển 3.1.1.2. Định hướng chiến lược 3.1.2. Một số dự báo trong những năm sắp tới 3.1.2.1. Cơ hội 3.1.2.2. Thách thức 3.2. Một số giải pháp trong tương lai nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn 3.2.1. Đa dạng hóa đối tượng khách hàng 3.2.1.1. Đa dạng hóa đối tượng khách hàng 3.2.1.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 3.2.2. Sử dụng linh hoạt các chính sách lãi suất như một công cụ để tăng cường quy mô, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn 3.2.3. Phát triển đa dạng hóa các dịch vụ liên quan đến huy động vốn 3.2.3.1. Tiếp tục hoàn thiện dịch vụ gửi tiền một nơi lĩnh tiền nhiều nơi 3.2.3.2. Nâng cao hiệu quả hệ thống chuyển tiền nhanh 3.2.3.3. Phát triển dịch vụ liên quan đến thẻ ATM 3.2.3.4. Triển khai thực hiện dịch vụ Ngân hàng lưu động 3.2.4. Vận dụng linh hoạt các chính sách Marketing nhằm quảng bá thương hiệu và uy tín 3.2.5. Tăng cường mối quan hệ với khách hàng 3.2.6. Nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên 3.3. Một số kiến nghị với Ngân hàng cấp trên và Chính quyền địa phương 3.3.1. Kiến nghị đối với chính quyền địa phương 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY