Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại cường khôi

<p> Với chinh sach mơ cửa va hòa nhâp ra bên ngoai cua nước ta keo theo la sự canh tranh khôc liêt. Môt doanh nghiêp dù cho có nhiều vôn đó la điều kiên hết sức thuân lợi trong kinh doanh cua mình. Tuy nhiên vôn nhiều chưa hẳn la hiêu qua ma quan trọng la phai biết sử dung nguồn vôn đó có hiêu qua, ngay cang tăng thêm, mơ rông quy mô san xuất. Để sử dung vôn có hiêu qua không phai doanh nghiêp nao cũng lam được nó la bai toan khó cho doanh nghiêp. Thông qua phân tich tình hình sử dung vôn cua công ty trong nhưng năm qua công ty đã có rất nhiều cô gắng, sự nô lực hết mình cua đôi ngũ can bô công nhân viên cua công ty. Bước đầu công ty đã gặt hai được môt sô thanh công. Tuy nhiên bên canh mặt tich cực công ty còn rất nhiều han chế vẫn đang còn tồn tai, thế nhưng công ty nao cũng có hai mặt thuân lợi va khó khăn. Công ty có phat huy được tiềm lực vôn có cua mình va khắc phuc nhưng han chế thì công ty mới thanh công. Muôn vây công ty cần có nhưng biên phap cu thể, khoa học va hiên đai để nâng cao hơn nưa hiêu qua sử dung vôn cua mình. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY