Đề tài Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA . 2 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2 1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của Ngân hàng thương mại. . 2 1.1.2.Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Thương mại. . 5 1.2. Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Thương mại 9 1.2.1. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng. 9 1.2.1.1. Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. 10 1.2.1.2. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của ngân hàng. 10 1.2.1.3. Vốn quyết định năng lực thanh toán, năng lực cạnh tranh và đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thương trường. . 11 1.2.2. Vốn huy động trong Ngân hàng Thương Mại. . 12 1.2.2.1. Vốn chủ sở hữu 12 1.2.2.2.Vốn nợ 15 1.2.2.3. Vốn khác 21 1.2.3. Hiệu quả huy động vốn và các chỉ tiêu đánh giá. . 22 1.2.3.1.Khái niệm hiệu quả huy động vốn . 22 1.2.4.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn 24 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Thương Mại. 29 1.3.1. Nhân tố chủ quan. . 30 1.3.2. Nhân tố khách quan: . 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 35 2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Thăng long. 35 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 35 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy . 36 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban tại Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Thăng Long. . 37 2.1.3.1. Phòng kế toán thanh toán và dịch vụ 38 2.1.3.2. Phòng quan hệ khách hàng 39 2.1.3.3. Phòng hành chính nhân sự . 40 2.1.3.4.Phòng ngân quỹ 41 2.1.3.5.Tổ kiểm tra nội bộ 42 2.1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh . 42 2.1.4.1.Về nguồn vốn . 44 2.1.4.2. Về sử dụng vốn . 47 2.1.4.3. Công tác thanh toán quốc tế . 50 2.1.4.4. Công tác mua bán ngoại tệ . 51 2.1.4.5. Công tác ngân quỹ 52 2.2.Thực trạng hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Thăng Long 53 2.2.1.Cơ cấu vốn theo đối tượng huy động 54 2.2.2.Cơ cấu vốn theo kỳ hạn . 57 2.2.3.Cơ cấu vốn theo loại tiền 64 2.2.5. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn. 66 2.3. Đánh giá kết quả và hạn chế trong hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Thăng Long trong một số năm vừa qua . 68 2.3.1. Những kết quả đạt được 68 2.3.2. Những hạn chế trong hiệu quả huy động vốn . 70 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế . 71 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG . 75 NGOẠI THƯƠNG THĂNG LONG 75 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Ngoại Thương Thăng Long 75 3.1.1. Mục tiêu phương hướng chung . 75 3.1.2. Định hướng cho hiệu quả huy động vốn . 76 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Thăng Long 77 3.2.1. Nâng cao chất lượng các hình thức huy động hiện có . 77 3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt . 78 3.2.3. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ của ngân hàng. . 81 3.2.4. Đa dạng hoá các hình thức huy động 81 3.2.5. Mở rộng mạng lưới hoạt động 81 3.2.6. Thay đổi cơ cấu nguồn vốn . 82 3.2.7.Đẩy mạnh công tác marketing thu hút khách hàng gửi tiền 82 3.2.8. Xây dựng chiến lược khách hàng 85 3.3. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Thăng Long 86 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1 : Bộ máy tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương . 37 Chi nhánh Thăng Long . 37 Biểu đồ 2. 1 - Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh NHNT Thăng long. 44 Biểu đồ 2.2 - Tình hình Tổng dư nợ tại Chi nhánh NHNT Thăng long. 48 Biểu đồ 2.3 - Kết cấu huy động vốn theo đối tượng huy động năm . 55 Biểu đồ 2.4 - Biểu đồ cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn 58 Biểu đồ2.5 - Kết cấu nguồn vốn theo loại tiền . 65 Bảng 2.1 : Tình hình dư nợ tại Chi nhánh NHNT CN Thăng long 49 Bảng 2.2 - Bảng thanh toán xuất nhập khẩu tại Chi nhánh NHNT Thăng long. 50 Bảng 2.3 - Bảng doanh số mua bán ngoại tệ . 51 Bảng 2.4 - Kết quả thực hiện công tác Tài chính . 52 Bảng 2.5 - Tổng nguồn vốn huy động của NHNT CN Thăng Long. . 55 Bảng 2.6.a - Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn . 58 Bảng 2.6.b - Kết cấu tiền gửi các tổ chức kinh tế năm 2007 . 60 Bảng 2.6.c - Kết cấu tiền gửi tiết kiệm dân cư . 61 Bảng 2.6.d -Tình hình tổng tài khoản tại Chi nhánh NHNT Thăng long 63 Bảng 2.6.e –Tình hình sử dụng thẻ Chi nhánh NHNT Thăng long . 63 Bảng 2.7 - Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền . 64 Bảng 2.8 - Huy động vốn thông qua phát hành các công cụ nợ 66 Bảng 2.9 - Quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY