Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định

<p> Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh và biến động mạnh, hoạt động ngân hàng thƣơng mại có vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Nâng cao chất lƣợng tín dụng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của Ngân hàng thƣơng mại, chất lƣợng tín dụng của mỗi Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào công tác quản lý hoạt động tín dụng nhất là quản lý rủi ro tín dụng là yêu cầu cấp thiết đƣợc đặt ra trong điều kiện kinh tế hiện nay. Để góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Định, luận văn đã đề cập đến một số nội dung chính sau: 1. Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về tín dụng, chất lƣợng tín dụng, các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng. Trên cơ sở diễn biến của các cuộc khủng hoảng trong thời gian vừa qua, rót ra những bài học về quản lý tín dụng cho các ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY