Đề tài Nâng cao chất lượng cho vay đối với Doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV)

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MUC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1. Cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp của Ngân hàng thương mại 7 1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của doanh nghiệp xây lắp 7 1.1.2. Cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp của Ngân hàng thương mại 12 1.2. Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp của Ngân hàng thương mại 21 1.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp 21 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay đối với DNXL 22 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp của Ngân hàng thương mại 27 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 27 1.3.2. Các nhân tố khách quan 30 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 34 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 34 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 34 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 39 2.2. Thực trạng chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 45 2.2.1. Qui trình cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp 45 2.2.2. Hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 46 2.2.2. Phân tích chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 48 2.3. Đánh giá chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 58 2.3.1. Những kết quả đạt được 58 2.3.2. Hạn chế 60 2.3.3. Nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 70 3.1. Định hướng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 70 3.1.1. Định hướng hoạt động cho vay nói chung tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 70 3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp xây lắp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 71 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DNXL tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 72 3.2.1. Hoàn thiện chính sách cho vay đối với DNXL 72 3.2.2. Xây dựng qui trình cho vay DNXL 74 3.2.3. Tăng cường quản lý, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của các DNXL 79 3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng 81 3.2.5. Tăng cường áp dụng mô hình cho vay khép kín đối với các Doanh nghiệp xây lắp 82 3.2.6. Hoàn thiện chiến lược marketting đối với khách hàng 83 3.2.7. Nâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động cho vay DNXL 84 3.2.8. Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng 85 3.2.9. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cho vay 86 3.3. Kiến nghị: 87 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 87 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 88 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Fredric S.Mishkin (2001), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 3. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2008), Quy định về Chức năng nhiệm vụ, Quy trình cấp tín dụng, Hà Nội. 4. Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản tài chính 2004, Hà Nội. 5. TS Phan Thị Thu Hà, TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2006), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản thống kê, Hà nội. 6. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2005, 2006, 2007, 2008,2009), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh. 7. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2005, 2006, 2007, 2008,2009), Báo cáo thường niên. 8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học ngân hàng. 9. TS. Tô Kim Ngọc (2004), Giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, Nhà xuất bản thống kê. 10. Tạp chí Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt nam - Các số năm 2006, 2007, 2008 và 2009.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY