Đề tài Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng ở ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội Habubank

Mục lục Lời mở đầu . . 3 Chương 1: Những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng . 5 1. Rủi ro tín dụng . .5 1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng và phân loại rủi ro tín dụng . .5 1.2. Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 8 1.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng . 10 1.4. Tác động của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại . .12 2. Quản lý rủi ro tín dụng . 15 2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng . 15 2.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng . .15 2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng . 17 2.4. Ý nghĩa của quản lý rủi ro tín dụng . 22 Chương II: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK . .24 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK . .24 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . .24 1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức . 25 1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng HABUBANK (2006-2007) . .32 2. Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK . .38 2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng . 38 2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK . 41 Chương III: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK .51 1. Về đội ngũ nhân sự . 51 1.1. Tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức và quyền hạn của cán bộ các phòng ban . 51 1.2. Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên tín dụng, đặc biệt là đội ngũ chuyên trách về quản lý rủi ro tín dụng . 54 2. Về công tác nghiệp vụ . .56 2.1. Nâng cao chất lượng quá trình phân tích, thẩm định đối với khách hàng cũng như phương án vay vốn . .56 2.2. Bố sung các phương thức cho vay .58 2.3. Xác định cơ cấu tín dụng hợp lý và tiến hành phân loại khách hàng 58 2.4. Tăng cường công tác giám sát các món vay và kiểm tra nội bộ 60 Kết luận . 62 Danh mục tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY