Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing - Mix tại xí nghiệp thắng lợi

Chương 1: Cơ sở lí luaän veà Marketing - Mix Chương 2: Phaân tích thöïc traïng Marketing – Mix taïi Xí nghieäp Thaéng Lôïi Chương 3: Moät soá giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän coâng taùc Marketing – Mix taïi Xí nghieäp Thaéng Lôïi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY