Đề tài Mở rộng tín dụng đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương (TechcomBank) Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình: Ngân hàng thương mại- NXB Thống Kê, năm 2006- Chủ biên PGS. TS. Phan Thị Thu Hà 2. Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính – Frederic S. Mishkin, Nhaf xuất bản khoa học và kỹ thuật. 3. Ngân hàng thương mại: Edward Wreed Ph.D, Edward K.Grill Ph.D- Nhà xuất bản thống kê. 4. Giáo trình Tín dụng ngân hàng- NXB Thống kê, năm 2001- Chủ biên TS Hồ Diệu 5. Tạp chí Ngân hàng, Thời báo Kinh tế 6. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại- NXB Thống kê, năm 2003- Chủ biên PGS.TS. Lê Văn Tề. 7. Ngân hàng thương mại- NXB Thống kê- GS.TS Phan VănTư 8. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng- NXB Thống kê, năm 2002-TS. Nguyễn Văn Tiến. 9. Trang web: http://www.vnexpress.net, http://www.sbv.gov.vn, http://www.vnn.vn, http://www.mof.gov.vn, 10. Báo cáo thường niên của NHTM Cổ phần Kỹ thương 2004 – 2006. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNQD CỦA NHTM 2 1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM 2 1.1.1. Tổng quan về NHTM 2 1.1.2. Hoạt động tín dụng của NHTM 3 1.2. Hoạt động tín dụng đối với DNNQD của NHTM 3 1.2.1 Khái quát về các DNNQD 3 1.2.1.1 Vai trò của các DNNQD 3 1.2.1.2 Những ưu thế và khó khăn của DNNQD 5 1.2.2 Hoạt động tín dụng đối với các DNNQD 6 1.2.2.1 Các hình thức tín dụng đối với các DNNQD 6 1.2.2.2 Quy trình tín dụng 9 1.2.3 Mở rộng tín dụng đối với các DNNQD của NHTM 11 1.2.3.1 Sự cần thiết mở rộng tín dụng đối với DNNQD của NHTM 11 1.2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả mở rộng tín dụng đối với DNNQD 12 1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng đối với các DNNQD của NHTM 13 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 13 1.3.1.1 Các nhân tố thuộc về NHTM 13 1.3.1.2. Các nhân tố thuộc về bản thân các DNNQD 15 1.3.2 Các nhân tố khách quan 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TD ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 19 2.1. Tổng quan về Techcombank Hoàm Kiếm 19 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam 19 2.1.2 Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm 21 2.2.Hoạt động tín dụng tại Techcombank đối với các DNNQD 28 2.2.1. Các hình thức tín dụng 28 2.2.3. Quy trình tín dụng 31 2.2.3.1. Tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận hồ sơ 31 2.3.2.2. Thẩm định, phân tích hồ sơ 31 2.2.3.3.Kiểm soát nội dung thẩm định 32 2.2.3.4.Tái thẩm định 33 2.2.3.5.Phê duyệt tín dụng 33 2.2.3.6.Thông báo tín dụng 33 2.2.3.7.Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục nhận tài sản đảm bảo 34 2.2.3.8. Soạn thảo và ký kết hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và cam kết trả nợ 34 2.2.3.9 .Giải ngân và hạch toán giải ngân 34 2.2.3.10 Theo dõi và quản lý khách hàng 35 2.2.3.11.Phân loại khoản vay 35 2.2.3.12. Đánh giá lại khoản vay và khách hàng 36 2.2.3.13.Theo dõi và xử lý nợ quá hạn 36 2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng đối với các DNNQD tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm 37 2.3.1. Thành tựu đạt được 37 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNQD TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM. 42 3.1. Định hướng phát triển trong hoạt động TD đối với NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam 42 3.2. Giải pháp 42 3.2.1 Tăng cường hoạt động huy động vốn 42 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay 42 3.2.3. Thực hiện việc liên kết đồng bộ và có hệ thống giữa các ngân hàng thương mại với nhau. 44 3.2.4 Đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên 45 3.2.5 Lựa chọn phương thức cho vay phù hợp đối với từng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp. 46 3.2.6 Tăng cường hoạt động thu thập thông tin 47 3.3. Kiến nghị 49 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 49 3.3.2.Kiến nghị đối với Chính phủ 51 3.4.3 Kiến nghị với DNNQD 51 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY