Đề tài Mở rộng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở Giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (AgriBank) Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. 4 1.1 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4 1.1.1 Huy động vốn. 6 1.1.2 Hoạt động tín dụng. 7 1.1.3 Dịch vụ thanh toán và ngân quĩ. 8 1.1.4 Các hoạt động khác. 8 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. 8 1.2.1 Khái niệm. 8 1.2.2 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 12 1.2.2.1 DNNVV có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ bé 12 1.2.2.2 Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV thấp 12 1.2.2.3 Sức cạnh tranh của DNNVV còn thấp 12 1.2.2.4 Môi trường kinh doanh bên ngoài có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của DNNVV 13 1.2.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế 13 1.2.3.1. Góp phần tăng trưởng và ổn đinh kinh tế - xã hội. 14 1.2.3.2. Phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. 14 1.2.3.3. Phân phối thu nhập có hiệu quả trong nền kinh tế. 16 1.2.3.4. DNNVV có mối liên hệ chặt chẽ với các chủ thể khác trong nền kinh tế. 16 1.3 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 17 1.3.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 17 1.3.2 Phân loại về tín dụng ngân hàng 18 1.3.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 23 1.4 MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 26 1.4.1 Quan điểm về mở rộng tín dụng đối với DNNVV. 26 1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả mở rộng tín dụng ngân hàng đối với DNNVV. 28 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng tín dụng đối với DNNVV. 34 1.4.3.1. Các nhân tố khách quan. 34 1.4.3.2. Các nhân tố chủ quan. 37 1.4.4 Sự cần thiết mở rộng tín dụng ngân hàng đối với các DNNVV 41 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VN. 44 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VN 44 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Sở giao dịch NHNo&PTNT VN. 44 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch. 44 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của SGD. 46 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức của SGD. 48 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của SGD. 49 2.1.2.1 Kết quả thực hiện theo uỷ quyền của NHNo & PTNT VN. 49 2.1.2.2 Kết quả hoạt động tại SGD. 50 2.2 THỰC TRẠNG VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI SGD 51 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng tại SGD đối với các DNNVV 51 2.2.2 Mở rộng doanh số cho vay đối với các DNNVV tại SGD 52 2.2.3 Mở rộng dư nợ tín dụng đối với các DNNVV tại SGD 53 2.2.4 Chất lượng tín dụng đối với các DNNVV tại SGD 57 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI SGD. 59 2.3.1 Những kết quả đạt được. 59 2.3.2 Những mặt còn tồn tại. 60 2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại trên. 61 2.3.3.1 Về phía Nhà nước 61 2.3.3.2 Về phía ngân hàng. 62 2.3.3.3 Về phía khách hàng. 63 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI SGD NHNN & PTNT VN. 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV. 65 3.1.1 Chủ trương phát triển các DNNVV của Nhà nước 65 3.1.2 Định hướng tín dụng đối với DNNVV của NHNNo&PTNT VN. 66 3.1.3 Định hướng tín dụng đối với DNNVV của SGD. 67 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI SGD. 68 3.2.1 Xây dựng kế hoạch phải phù hợp với năng lực cho vay. 68 3.2.2 Đa dạng hoá các hình thức cho vay. 69 3.2.3 Nâng cao công tác thẩm định. 70 3.2.4 Xây dựng các chính sách ưu đãi đối với DNNVV. 73 3.2.5 Cơ chế về tài sản đảm bảo nên nới lỏng hơn. 74 3.2.6 Đẩy mạnh Marketing ngân hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng. 75 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. 75 3.2.8 Nâng cao chất lượng nhân sự. 76 3.2.9 Không ngừng nâng cao hiện đại hoá thông tin ngân hàng. 77 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV. 79 3.3.1 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước. 79 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước. 81 3.3.3 Kiến nghị với NHNNo&PTNT VN. 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY