Đề tài Khai thác - Phát triển du lịch gắn liền với gìn giữ - bảo tồn tại khu du lịch sinh thái Tràng An tỉnh Ninh Bình

TÓM TẮT CÔNG TRÌNH Ninh Bình là một tỉnh giàu tiềm năng du lịch trong số 63 tỉnh - thành phố của Việt Nam. Với ñịnh hướng lấy du lịch làm ngành kinh tế trọng tâm, Ninh Bình ñã ñề ra các mục tiêu cụ thể cho vấn ñề phát triển - khai thác và bảo tồn các di tích thắng cảnh của tỉnh. ðịnh hướng phát triển du lịch của Ninh Bình giai ñoạn 2005 - 2010 là lấy việc phát triển khu du lịch sinh thái Tràng An làm trọng tâm, thúc ñẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển. Khu du lịch sinh thái Tràng An bắt ñầu ñi vào xây dựng từ năm 2003 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Năm 2008, nhân kỷ niệm 1040 năm ðinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng ñế, Khu du lịch sinh thái Tràng An mở cửa khai trương giai ñoạn I vào Tuần lễ du lịch Ninh Bình (08- 14/04/2008) và ðại lễ Phật ðản Liên Hợp Quốc lần thứ V (17/05/2008). Dự kiến khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ hoàn thành cơ bản vào năm 2010 nhằm chào mừng và cùng với Hà Nội sẽ là 2 ñịa ñiểm chính tổ chức kỷ niệm “1.000 năm Thăng Long - ðông ðô - Hà Nội”. Khu du lịch sinh thái Tràng An ñã nhận ñược nhiều sự quan tâm và ñầu tư lớn từ các cấp chính quyền. ðây là một khu sinh thái ñược ñầu tư xây dựng với quy mô quốc gia và có các ñịnh hướng phát triển tầm khu vực và quốc tế. Hiện nay, với 2 trọng ñiểm tham quan là Quần thể hang ñộng Tràng An và Khu văn hoá tâm linh Núi chùa Bái ðính, khu du lịch sinh thái Tràng An ñang thu hút ñược sự chú ý của ñông ñảo khách nội ñịa và một lượng không nhỏ khách quốc tế. Do mới ñưa vào khai thác du lịch, hạ tầng cơ sở chưa hoàn thiện, chưa có ñội ngũ quản lý nên chắc chắn hoạt ñộng của khu du lịch sinh thái Tràng An còn gặp nhiều khó khăn và nhiều vấn ñề bất cập yêu cầu ñược giải quyết. Một trong những vấn ñề quan trọng và ñược quan tâm TÓM TẮT CÔNG TRÌNH Ninh Bình là một tỉnh giàu tiềm năng du lịch trong số 63 tỉnh - thành phố của Việt Nam. Với ñịnh hướng lấy du lịch làm ngành kinh tế trọng tâm, Ninh Bình ñã ñề ra các mục tiêu cụ thể cho vấn ñề phát triển - khai thác và bảo tồn các di tích thắng cảnh của tỉnh. ðịnh hướng phát triển du lịch của Ninh Bình giai ñoạn 2005 - 2010 là lấy việc phát triển khu du lịch sinh thái Tràng An làm trọng tâm, thúc ñẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển. Khu du lịch sinh thái Tràng An bắt ñầu ñi vào xây dựng từ năm 2003 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Năm 2008, nhân kỷ niệm 1040 năm ðinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng ñế, Khu du lịch sinh thái Tràng An mở cửa khai trương giai ñoạn I vào Tuần lễ du lịch Ninh Bình (08- 14/04/2008) và ðại lễ Phật ðản Liên Hợp Quốc lần thứ V (17/05/2008). Dự kiến khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ hoàn thành cơ bản vào năm 2010 nhằm chào mừng và cùng với Hà Nội sẽ là 2 ñịa ñiểm chính tổ chức kỷ niệm “1.000 năm Thăng Long - ðông ðô - Hà Nội”. Khu du lịch sinh thái Tràng An ñã nhận ñược nhiều sự quan tâm và ñầu tư lớn từ các cấp chính quyền. ðây là một khu sinh thái ñược ñầu tư xây dựng với quy mô quốc gia và có các ñịnh hướng phát triển tầm khu vực và quốc tế. Hiện nay, với 2 trọng ñiểm tham quan là Quần thể hang ñộng Tràng An và Khu văn hoá tâm linh Núi chùa Bái ðính, khu du lịch sinh thái Tràng An ñang thu hút ñược sự chú ý của ñông ñảo khách nội ñịa và một lượng không nhỏ khách quốc tế. Do mới ñưa vào khai thác du lịch, hạ tầng cơ sở chưa hoàn thiện, chưa có ñội ngũ quản lý nên chắc chắn hoạt ñộng của khu du lịch sinh thái Tràng An còn gặp nhiều khó khăn và nhiều vấn ñề bất cập yêu cầu ñược giải quyết. Một trong những vấn ñề quan trọng và ñược quan tâm du lịch; các giải pháp về vấn ñề khai thác kinh tế du lịch gắn liền với vấn ñề bảo tồn. Các giải pháp ñược ñề xuất trong công trình có ý nghĩa thực tế trong giai ñoạn 2002 - 2015 và quá trình phát triển sau ñó, khi ñưa vào thực tiễn cần phải ñược kiểm tra, ñánh giá mức ñộ hiệu quả ñổi với từng giai ñoạn phát triển của khu du lịch, ñưa ra ñược phương án tối ưu. Với quy mô và tốc ñộ phát triển hiện tại cũng như dự kiến, khu du lịch sinh thái Tràng An trong thời gian tới sẽ nhanh chóng trở thành khu du lịch Quốc gia, thu hút ñông ñảo khách du lịch nội ñịa và quốc tế. Với mục tiêu phát triển khu du lịch sinh thái Tràng An trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới và Cố ñô Hoa Lư trở thành Di sản Văn hoá Thế giới, du lịch Ninh Bình cần ñặc biệt quan tâm tới vấn ñề bảo tồn các giá trị sinh thái - văn hoá - tư tưởng - lịch sử - tinh thần tại ñây ñồng thời phát triển kinh tế du lịch, làm tiền ñề thúc ñẩy kinh tế xã hội phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY