Đề tài Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ

Tröôøng hôïp nhaø nhaäp khaåu nhaäp maùy moùc, thieát bò hoaëc caùc loaïi haøng hoùa coù giaù caû vaø chaát löôïng deã bieán ñoäng nhö saét theùp, phaân boùn, taân döôïc caàn löïa choïn nhöõng giaûi phaùp ñaûm baûo an toaøn voán nhö sau:  Yeâu caàu ngöôøi baùn nöôùc ngoaøi phaûi coù baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng. Baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng phaûi ñöôïc phaùt haønh bôûi NH cuûa ngöôøi baùn vaø ñöôïc chuyeån töø NH cuûa ngöôøi baùn ñeán HDBank ñeå kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa thö baûo laõnh.  Tröôøng hôïp khoâng yeâu caàu baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng thì caàn giöõ laïi moät phaàn giaù trò hôïp ñoàng (toái thieåu laø 10%) vaø chæ thanh toaùn khi coù moät trong caùc ñieàu kieän: coù giaáy chöùng nhaän chaáp nhaän thanh toaùn cuûa ngöôøi mua, hoaëc thanh toaùn sau moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh neáu ngöôøi mua khoâng coù khieáu naïi gì veà haøng hoùa, hoaëc coù bieân baûn giaùm ñònh cuûa moät toå chöùc giaùm ñònh chöùng nhaän haøng hoùa coù chaát löôïng vaø soá löôïng phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa L/C. Tröôøng hôïp ngöôøi baùn yeâu caàu nhaø nhaäp khaåu phaûi ñaët coïc ñeå ñaûm baûo thanh toaùn vaø coù thö baûo laõnh cuûa NH ngöôøi baùn, nhaø nhaäp khaåu neân yeâu caàu HDBank nghieân cöùu kyõ caùc ñieàu khoaûn baûo laõnh, yeâu caàu NH phía ñoái taùc nöôùc ngoaøi söûa ñoåi noäi dung thö baûo laõnh sao cho ñaûm baûo coù theå ñoøi laïi ñöôïc tieàn ñaët coïc trong tröôøng hôïp ngöôøi baùn nöôùc ngoaøi khoâng thöïc hieän giao haøng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY