Đề tài Hoàn thiện quản trị kênh phân phối thức ăn gia súc tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Đông

<p> Tro ng cơ c hế t hị t rườn g h iện na y, các nỗ lực của các d oa nh ng h iệp sẽ đạt được những kết q uả k hả q ua n hơn nếu n hư có được sự hỗ t rợ từ p hía nhà nước. Công t y TN H H sản xuất TAG S Phươn g Đôn g là một d o a nh n gh iệp t ro ng n gàn h c hế b iến t hức ăn g ia súc, đây là một ngành đa ng p hát t riển tại V iệt N a m. Nôn g ng h iệp là một t hế mạn h lớn của nước t a, tạo điều k iện t h uận lợi c ho các d oa nh ng h iệp c hế b iến t hức ăn g ia súc p hát t riển c hín h là làm tăn g t hêm lợi t hế c ho mìn h vì vậy tạo điều k iện t huận lợi c ho các d oa nh n g hiệp t ro n g n gàn h t hức ăn c hăn nuôi là một v iệc rất đáng để làm. Để tạo điều k iện c h o ng hàn h này p hát t riển n hà nước nên có các c hín h sác h hỗ t rợ như :  X oá bỏ hoặc cắt giảm t huế nhập k hẩu n g u yên l iệu c hế b iến t hức ăn g ia súc n hư n gô đậu tương và các mặt hàn g k hác . Điều này sẽ góp p hần làm g iảm c hi p hí t hưc ăn( một t hàn h p hần q ua n t rọn g của c hi p hí sản x uất đặc b iệt đối với lợn và gia cầm) và tạo điều k iện c ho n gàn h c hăn nuôi p hát t riển. c hín h sác h t hươn g mại này có t hể ảnh hưởn g đến n gười sản xuất n gu yên l iệu t hức ăn. Tuy n h iên, với tốc độ tăng t rưởng của ngành c hăn nuôi, nh u cầu về n gàn h c hế b iến t hức ăn cũng tăng lên, t húc đẩy hệ t hống c a nh tác ngu yên l iệu cả về mặt c un g và giá cả. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY