Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Phượng

Đất nƣớc ta đang trên đà phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nƣớc. Trong nền kinh tế đó đòi hỏi mỗi một doanh nghiệp cần phải tự biết vƣơn lên khẳng định mình, lấy mục tiêu “lợi nhuận là sự sống”. Bên cạnh các loại hình sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, hàng hoá cho thị trƣờng thì cũng cần phải có các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại để đƣa các sản phẩm, hàng hoá đó từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng. Doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại đã, đang và sẽ đóng góp vai trò tích cực đến sự luân chuyển của hàng hoá trên thị trƣờng trong xu thế phát triển chung của toàn xã hội. Mua hàng và bán hàng chính là những nghiệp vụ chủ yếu của loại hình kinh doanh này nhƣng có thể bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đảm bảo có lãi mới là cái đích của các nhà kinh doanh thƣơng mại. Cùng với sự phát triển nghiệp vụ bán hàng thì công tác kế toán về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trở nên vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại. Nó là bộ phận đắc lực, không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại. Công ty TNHH thƣơng mại và dịch vụ Hải Phƣợng đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trƣờng cũng là nhờ có phƣơng án kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chức năng của kế toán về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Cùng với đội ngũ nhân viên phòng kế toán thì ban giám đốc và toàn thể nhân viên trong công ty đang cố gắng để hoàn thiện hơn nữa về công tác kế toán của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY