Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH bmg Việt Nam

<p> Trong điều kiện kinh doanh của nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay, để đứng vững và không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh nghiệp. Kế toán với vai trò là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài chính ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng phải đƣợc thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới để giúp cho doanh nghiệp quản lý đƣợc tốt hơn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các doanh nghiệp thƣơng mại. Tuy nhiên, lý luận và thực tiễn hạch toán không phải lúc nào cũng giống nhau mà phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc vận dụng cho phù hợp với thực tiễn nhƣng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin một cách chính xác, hiệu quả và đúng với chế độ kế toán là nhiệm vụ cần thiết của kế toán. Tại Công ty TNHH BMG Việt Nam, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là vấn đề mà công ty quan tâm nhất. Trong thời gian thực tập tại Phòng Kế toán, em đã đi sâu tìm hiểu về thực tế kế toán bán hàng và xác định kế toán bán hàng qua đó em đã nắm bắt đƣợc thực trạng tổ chức kế toán cùng hệ thống sổ sách, báo cáo đƣợc doanh nghiệp áp dụng. Bên cạnh những ƣu điểm trong công tác quản lý hoạt động bán hàng, em cũng nhận thấy đƣợc những hạn chế còn tồn tại, chƣa phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý. Do vậy, em xin đƣợc đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện hoạt động bán hàng tại đơn vị thực tập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY