Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hương PND

<p> Trong điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay, vấn đề bán hàng và xác định kết quả bán hàng của một doanh nghiệp có ý nghĩa vố cùng quan trọng, giúp các nhà quản lý có những quyết định phù hợp trong chiến lƣợc kinh doanh. Trong chiến lƣợc về quản lý, kế toán luôn có vai trò quan trọng, là cơ sở để nhà quản trị ra quyết định. Vì vậy, việc tổ chức hạch toán khoa học, hợp lý ảnh hƣởng lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một phần hành trong công tác kế toán nói chung của doanh nghiệp, song nó là một phần hành quan trọng ảnh hƣởng không nhỏ đến toàn bộ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Minh Hƣơng PND, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Hƣơng PND”. Trong phạm vi bài viết em đã có những cái nhìn tổng quát về hệ thống lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Thêm vào đó, em đã trình bày đƣợc thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Minh Hƣơng PND, đồng thời đƣa ra những nhận xét khái quát và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY