Đề tài Hoàn thiện công tác cho vay chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội huyện quỳnh phụ

<p> Xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm trong mối quan tâm chung của Đảng, Nhà nƣớc, nhân dân Việt Nam. Trong thực tế, hoạt động giảm nghèo đã đạt đƣợc những tiến bộ đáng kể nhƣng còn không ít khó khăn, thách thức cần vƣợt qua để thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Ngân hàng chính sách là một trong những công cụ để nhà nƣớc ta thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lƣợng đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đất nƣớc trở nên giàu mạnh hơn. Có thể khẳng định rằng, Chiến lƣợc toàn diện về tăng trƣởng, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam là đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với xu hƣớng chung của thế giới. Mặc dù kinh tế đất nƣớc còn không ít khó khăn nhƣng Đảng, Nhà nƣớc luôn coi công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng. An sinh xã hội và giảm nghèo luôn là một trong những lĩnh vực ƣu tiên hàng đầu trong hoạt động của Chính phủ những năm qua. Những thành tựu có đƣợc trong xóa đói giảm nghèo là nhờ nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và các cá nhân </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY