Đề tài Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I - Ngân hàng Công Thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.1. Căn cứ vào hình thức cấp tín dụng 1.1.2.2. Căn cứ vào thời hạn tín dụng 1.1.2.3. Căn cứ vào bảo đảm tín dụng 1.1.2.4. Căn cứ vào mục đích tín dụng 1.1.2.5. 1.1.2.5.Căn cứ vào mức độ rủi ro tín dụng 1.2. Công tác chấm điểm tín dụng trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1. Phương pháp chấm điểm tín dụng 1.2.1.1.Khái niệm chấm điểm tín dụng 1.2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của phương pháp chấm điểm tín dụng 1.2.1.3. Một số mô hình chấm điểm tín dụng 1.2.2.Ứng dụng của mô hình chấm điểm tín dụng trong xếp hạng tín nhiệm khách hàng 1.2.2.1. Khái niệm xếp hạng tín nhiệm khách hàng 1.2.2.2. Ứng dụng của chấm điểm tín dụng khi xếp hạng tín nhiệm khách hàng 1.2.3.Vai trò của chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.4.Các bước chấm điểm tín dụng 1.2.4.1.Phân loại khách hàng để tính điểm tín dụng 1.2.4.2. Các công cụ tính điểm tín dụng 1.2.4.3. Quy trình chấm điểm tín dụng 1.2.5.Đánh giá lại điểm tín dụng 1.2.6.Bảng các tiêu chí chấm điểm tín dụng 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác chấm điểm tín dụng của Ngân hàng thương mại 1.3.1.Chất lượng thông tin về khách hàng 1.3.2. Cơ sở vật chất và pháp lý 1.3.3. Trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ chấm điểm tín dụng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2.1. Tổng quan về hoạt động của Sở Giao Dịch I- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 2.1.1. Khái quát về quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của Sở Giao Dịch I- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.1.2.Vị trí, nghĩa vụ và quyền hạn của Sở Giao Dịch I- NHCT trong hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 2.1.1.3. Sản phẩm dịch vụ ngân hàng của Sở Giao Dịch I- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 2.1.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 2.1.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của Sở Giao Dịch I- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 2.2. Thực trạng công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I - Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 2.2.1. Hệ thống chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I -NHCTVN 2.2.2.Quy trình chấm điểm tín dụng tại Sở giao dịch I- NHCT VN 2.2.3. Áp dụng chấm điểm tín dụng đối với khách hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại- dịch vụ du lịch Hà Anh 2.2.4. Đánh giá công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I- Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 2.2.4.1. Những thành tựu sau 3 năm triển khai hệ thống chấm điểm xếp hạng 2.2.4.2. Những hạn chế trong công tác chấm điểm tín dụng và nguyên nhân CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1. Chiến lược phát triển trong hoạt động tín dụng tại Sở Giao Dịch I- Ngân Hàng Công Thương Việt trong thời gian tới 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng 3.2.1. Đa dạng hóa các nguồn thu thập thông tin 3.2.2.Hoàn thiện nội dung chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng 3.2.2.1. Hoàn thiện các chỉ tiêu phi tài chính 3.2.2.2. Bổ sung và hoàn thiện các chỉ tiêu tài chính 3.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm cải tiến phương pháp chấm điểm xếp hạng 3.2.4. Sở giao dịch cần coi công tác chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp là khâu quan trọng trong quá trình xem xét ra quyết định cấp tín dụng 3.2.5. Sở cần tổ chức nhận hồ sơ và phân tích khách hàng theo hướng chuyên môn hoá 3.2.6.Tờ trình kết quả chấm điểm tín dụng phải đầy đủ 3.2.7.Nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ tín dụng 3.3. Một số kiến nghị với Ngân Hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước 3.3.1. Kiến nghị với Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY