Đề tài Hoạch định chiến lược maketting gạo công ty xuất nhập khẩu An Giang giai đoạn 2004 - 2010

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 II.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 2 III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 IV.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: . 3 PHẦN NỘI DUNG Chương I:KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC: 1.KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ MÔ HÌNH QỦAN TRị CHIẾN LƯỢC: . 4 1.1. Khái niệm về hoạch định chiến lược:. 4 1.2. Vai trò của quản trị chiến lược. 4 1.3. Mô hình quản trị chiến lược. 4 1.4. Các công cụ hoạch định chiến lược . 4 2. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP: 2.1 Phân tích các yếu tố bên ngoài: 6 2.2. Phân tích các yếu tố bên trong: . 7 2.3. Các ma trận tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng: 7 2.3.1.Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài: 8 2.3.2.Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong:. 8 2.4.Phân tích SWOT: . 8 2.5. Xác định mục tiêu chiến lược . 9 2.6.Lựa chọn chiến lược 10 2.6.1. Chiến lược cấp công ty 10 2.6.2. Chiến lược cấp sản phẩm 12 2.7. Xác định chu kì của sản phẩm . 13 2.8.Phối thức Marketing 14 Chương II: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TỪ 1999 ĐẾN 2003: 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ANGIMEX: 16 2.NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 17 3.CƠ CẤU TỔ CHỨC 18 4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 21 5.THỊ TRƯỜNG KINH DOANH GẠO CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NĂM VỪA QUA 23 6. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 24 7.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 26 Chương III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY ANGIMEX GIAI ĐOẠN 2004 ĐẾN 2006: I.PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI:. 27 1.1 Bối cảnh chung 27 1.1.1.Thuận lợi: . 27 1.1.2.Khó khăn 27 1.2.Môi trường vĩ mô: . 27 1.2.1. Kinh tế: 27 1.2.2. Chính trị, luật pháp: 31 1.2.3. Điều kiện tự nhiên: 32 1.2.4.Xã hội. 33 1.2.5. Công nghệ: 33 1.3. Môi trường vi mô: 34 1.3.1. Người tiêu thụ: 34 1.3.2. Người cung ứng: . 35 1.3.2.1. Người cung ứng nguyên liệu 35 1.3.2.2.Người cung ứng vốn . 37 1.3.3. Các đối thủ cạnh tranh: . 38 2.PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG: . 42 2. 1. Marketing:. 42 2.1.1.Mua hàng 42 2.1.2.Bán hàng 43 2.1.3 Định giá 45 2.1.4.Phân phối 45 2.1.5.Chiêu thị. 45 2.2. Tài chính- Kế toán: 46 2.2.1.Về các chỉ số thanh toán. 46 2.2.2.Về các chỉ số đòn cân nợ 47 2.2.3.Về các chỉ số hoạt động . 47 2.2.4.Về các chỉ số doanh lợi 48 2.2.5.Về các chỉ số tăng trưởng. 48 2. 3. Nhân sự: 48 2.4.Văn hoá công ty 49 2.5. Sản xuất:. 50 2.5.1.Thiết bị công nghệ 50 2.5.2.Chỉ tiêu chất lượng đối với gạo 51 2.5.3.Chi phí sản xuất 52 3. MA TRẬN TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG: 53 3.1.Ma trận các yếu tố vĩ mô. 53 3.2.Ma trận các yếu tố vi mô. 55 3.3.Ma trận các yếu tố bên trong. 57 4.PHÂN TÍCH SWOT:. 58 4.1.Nhóm 1- phân chia mặt mạnh, mặt yếu 58 4.2. Nhóm 2- Phân chia cơ hội, nguy cơ. 60 4.3.Đưa các yếu tố vào ma trận SWOT 60 5.XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: 64 5.1.Mục tiêu ngắn hạn. 64 5.1.Mục tiêu dài hạn 65 6.LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC . 66 6.1.Chiến lược cấp công ty 66 6.2.Chiến lược cấp sản phẩm 66 6.3.Chiến lược kết hợp 66 7. XÁC ĐỊNH CHU KÌ CỦA SẢN PHẨM: 67 8.PHỐI THỨC MARKETING 68 8.1. Chiến lược sản phẩm 68 8.2.Chiến lược giá . 70 8.3.Chiến lược phân phối 72 8.4.Chiến lược chiêu thị 73 9.ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ TỪ CHIẾN LƯỢC 75 PHẦN KẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.KẾT LUẬN. 81 2.KIẾN NGHỊ 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY