Đề tài Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng của NHTM 1.1.1. Khái niệm vÒ hoạt động tín dụng của NHTM 1.1.2. Nội dung hoạt động tín dụng của NHTM 1.1.3. Đặc điểm của hoạt động tín dụng 1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, tính chất của rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM 1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 1.2.2.1. Tỷ trọng cơ cấu các nhóm nợ. 1.2.2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn 1.2.2.3. Tỷ lệ nợ xấu 1.2.2.4. Tỷ lệ thu lãi phải thu 1.2.2.5. Tỷ lệ các khoản tín dụng có tài sản bảo đảm 1.3. Những tác động bất lợi của rủi ro tín dụng 1.3.2. Ảnh hưởng lan toả của rủi ro trong hoạt động tín dụng 1.4. Nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng 1.4.1. Rủi ro tín dụng phát sinh do thông tin không cân xứng dẫn đến lựa chọn ngược 1.4.2. Rủi ro tín dụng do tác động của các nhân tố kinh tế 1.4.2.1. Ảnh hưởng của lãi suất tới rủi ro tín dụng 1.4.2.2. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến rủi ro tín dụng 1.4.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng kinh tế đến rủi ro tín dụng 1.4.3. Rủi ro tín dụng phát sinh do rủi ro đạo đức 1.4.4. Rủi ro tín dụng do tác động của các nhân tố khác 1.4.4.1. Ảnh hưởng của các nhân tố thiên tai bất khả kháng dẫn tới rủi ro tín dụng 1.4.4.2. Ảnh hưởng của các nhân tố chính trị xã hội có thể dẫn tới rủi ro tín dụng 1.5. Các điều kiện an toàn hoạt động để hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM 1.5.1. Các điều kiện chủ quan để hạn chế rủi ro tín dụng 1.5.2. Các điều kiện khách quan để hạn chế rủi ro tín dụng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT TỈNH NINH BÌNH 2.1. Khái quát về hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Bình 2.1.1. Quá trình ra đời và môi trường hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình 2.1.1.1. Quá trình ra đời NHNo&PTNT Tỉnh Ninh Bình 2.1.1.2. Môi trường hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình. 2.1.2. Khái quát về họat động tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2004 – 2007 2.1.2.1. Mô hình tổ chức hoạt động 2.1.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng 2.2. Thực trạng hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Bình 2.2.1. Rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình 2.2.1.1. Rủi ro ho¹t động tín dụng theo cơ cấu các nhóm nợ 2.2.1.2. Rủi ro hoạt động tín dụng theo thời hạn tín dụng 2.2.1.5. Rủi ro hoạt động tín dụng theo ngành kinh tế 2.2.2. Hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình 2.2.2.1. Phân loại nợ trích lập dự phòng, xö lý rủi ro tín dụng 2.2.2.2. Cơ cấu hoạt động tín dụng theo bảo đảm tín dụng 2.2.3. Biểu hiện rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình 2.2.3.1. Nợ quá hạn 2.2.3.3. Doanh thu lãi 2.3. Đánh giá thực hiện hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình 2.3.1. Những điểm thành công của việc thực hiện hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động 2.3.2. Những tồn tại 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TỈNH NINH BÌNH 3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng an toàn - hiệu quả của chi nhánh NHNo&PTNT Ninh Bình trong những năm tới 3.1.1. Định hướng chung 3.1.2. Một số chỉ tiêu nhiệm vô cụ thể năm 2008 định hướng đến năm 2010 cña hoạt động tín dụng 3.2. Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 3.2.1. Xây dựng chuẩn mực chi tiết để đánh giá chính xác việc phân loại khách hàng là căn cứ của việc định dạng, đo lường và phân tích các rủi ro 3.2.2. Xây dựng chiến lược thực hiện hạn chế rủi ro đồng thời với phát triển hoạt động tín dụng an toàn và hiệu quả 3.2.3. Thực hiện đổi mới, hiện đại hoá hệ thống quản lý thụng tin tớn dụng đáp ứng nhu cầu đối với công tác hạn chế rủi ro 3.2.4. Thường xuyên chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ trong hoạt động tín dụng 3.2.5. Lựa chọn khách hàng và chính sách khách hàng đồng bộ 3.2.6. Trích lập quỹ dự phòng để xử lý rủi ro 3.2.7. Hòan thiện cơ cấu tổ chức hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng 3.2.8. Nâng cao chât lượng cán bộ tín dụng 3.2.9. Đa dạng hoá hoạt động tín dụng để phân tán khả năng xảy ra rủi ro 3.2.10. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nâng cao vai trò dự bảo phòng ngừa rủi ro 3.3. Các kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và Chính quyền địa phương các cấp 3.3.2. Kiến nghị với NHNN 3.3.3. Đề xuất với NHNo&PTNT Việt Nam PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY