Đề tài Hạn chế rủi ro giao dịch nhằm phát triển dịch vụ Internet banking trong các ngân hàn thương mại Việt Nam

MỤC LỤC Chơng 1: Internet Banking Và Rủi Ro Giao Dịch Trong Internet Banking 1 11 Những vấn đề cơ bản về Internet banking 1 11.1 Khái niệm Ngân hàng điện tử và Internet banking 1 11.2 Các cấp độ Internet banking 2 11.2.1 Cấp độ cung cấp thông tin (Informative) 2 11.2.2 Cấp độ trao đổi thông tin (Communicative) 2 11.2.3 Cấp độ giao dịch (Transactional) 3 11.3 Ưu và nhợc điểm của Internet banking . 3 11.3.1 Ưu điểm của Internet banking. 3 11.3.2 Nhợc điểm của Internet banking . 4 11.4 Những tiền đề để phát triển Internet banking . 5 11.5 Rủi ro trong Internet banking 6 11.5.1 Rủi ro tín dụng (credit risk) 6 11.5.2 Rủi ro lãi suất (interest rate risk) . 7 11.5.3 Rủi ro thanh khoản (liquidity risk) 7 11.5.4 Rủi ro giá cả (price risk) . 7 11.5.5 Rủi ro tỷ giá (exchange rate risk) 7 11.5.6 Rủi ro giao dịch (transaction risk). 8 11.5.7 Rủi ro tuân thủ / Rủi ro pháp lý (compliance risk) . 8 11.5.8 Rủi ro chiến lợc (strategy risk) 8 11.5.9 Rủi ro danh tiếng (reputaion risk) . 8 12 Rủi ro giao dịch trong Internet banking . 9 13 Một số yếu tố ảnh hởng đến rủi ro giao dịch khi ứng dụng Internet banking . 11 13.1 An toàn thông tin (Security). 12 13.2 Xác thực (Authentication) 13 13.3 Chứng thực (Trust) . 16 13.4 Không thể thoái thác (Nonrepudiation) . 16 13.5 Bảo mật thông tin cá nhân (Privacy) 16 13.6 Tính sẵn sàng của hệ thống (Availability) . 17 14 Một số kinh nghiệm hạn chế rủi ro giao dịch trong hoạt động Internet banking trên thế giới 17 14.1 Internet banking tại Mỹ . 17 14.2 Internet banking tại Singapore . 18 14.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 19 15 Sự cần thiết hạn chế rủi ro giao dịch trong hoạt động Internet banking tại các ngân hàng thơng mại ở Việt Nam 20 15.1 Tính u việt của Internet banking . 20 15.2 Yêu cầu phát triển Internet banking đối với các ngân hàng thơng mại Việt Nam. . 22 15.2.1 Yêu cầu khách quan 22 15.2.2 Yêu cầu chủ quan 23 15.3 Tác hại của rủi ro giao dịch làm ảnh hởng đến việc phát triển Internet banking . 24 15.4 Sự cần thiết hạn chế rủi ro giao dịch trong Internet banking tại các ngân hàng thơng mại ở Việt Nam. 25 Chơng 2: Thực Trạng Rủi Ro Giao Dịch Và Quản Lý Rủi Ro giao dịch trong hoạt động Internet Banking Tại Các Ngân Hàng Thơng Mại Việt Nam 27 21 điều kiện phát triển Internet banking tại Việt Nam . 27 21.1. Cơ sở pháp lý. 27 21.1 1. Hệ thống các văn bản luật 27 21.1.2 Nội dung các nghị định về thơng mại điện tử . 29 21.2 Cơ sở hạ tầng công nghệ 31 21.2.1 Tình hình phổ cập Internet ở Việt Nam . 31 21.2.2 Thực trạng hạ tầng thanh toán . 32 22 Tình hình ứng dụng Internet banking tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam . 32 22.1 Số lợng các ngân hàng triển khai Internet banking 32 22.2 Tính năng của hệ thống Internet banking trong các ngân hàng thơng mại Việt Nam 34 22.3 Internet banking ở một số ngân hàng tiêu biểu . 36 22.3.1 Internet banking tại ngân hàng đông á 37 22.3.2 Internet banking tại ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank) . 39 23 Thực trạng rủi ro giao dịch . 40 23.1 Thực trạng rủi ro giao dịch trên thế giới 40 23.1.1 Tình hình an ninh mạng trên thế giới 40 23.1.2 Một số trờng hợp tấn công mạng điển hình 44 23.1.3 Các công nghệ bảo mật đã đợc áp dụng trên thế giới . 44 23.2 Tình hình rủi ro giao dịch tại Việt Nam . 46 24 Thực trạng đảm bảo an ninh mạng tại Việt Nam 49 24.1 Tình hình bảo đảm an ninh mạng ở Việt Nam . 49 24.2 Tình hình bảo đảm an ninh mạng tại các ngân hàng thơng mại 51 24.3 Một số sản phẩm bảo mật trên thị trờng Việt Nam 51 25 Những Khó khăn trong việc hạn chế rủi ro giao dịch đối với hoạt động Internet banking tại Việt Nam . 53 Chương 3: Một Số Giải Pháp Nhằm Hạn Chế Rủi Ro Giao Dịch Trong Hoạt Động Internet Banking Tại Các Ngân Hàng Thơng Mại Việt Nam 58 31 Một số giải pháp ở cấp độ quản lý vĩ mô . 58 31.1 Nâng cao nhận thức của xã hội về an ninh mạng. 58 31.2 Hoàn thiện hành lang pháp lý 59 31.3 Tăng cờng quản lý của nhà nớc . 60 31.4 Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 60 31.5 Tăng cờng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng . 61 32 Giải pháp đối với các ngân hàng thơng mại. 62 32.1 Giải pháp chung . 62 32.1.1 Có chiến lợc đầu thợp lý cho hạ tầng cơ sở và công nghệ bảo mật 62 32.1.2 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 63 32.2 Giải pháp phòng ngừa rủi ro giao dịch. 63 32.2.1 Xây dựng hệ thống Internet banking hớng đến các mục tiêu cụ thể nhằm hạn chế rủi ro giao dịch 32.2.2 Xây dựng các quy tắc và tập quán bảo mật cho ngân hàng . 66 32.2.3 Quản lý chặt chẽ quá trình triển khai và kiểm tra hệ thống 68 32.2.4 Bảo đảm khả năng khôi phục và duy trì tính liên tục của hệ thống 68 32.2.5 Quản lý quy trình gia công sản phẩm dịch vụ Internet banking . 69 32.2.6 Cung cấp thông tin về hệ thống Internet banking của ngân hàng . 70 32.2.7 Nâng cao nhận thức về an ninh mạng của khách hàng 70 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY