Đề tài Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank) Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2 I. Thị trường hối đoái 2 1. Khái niệm và vai trò của thị trường hối đoái: 2 2. Đặc điểm của thị trường hối đoái 2 3. Các thành viên tham gia trên thị trường hối đoái 3 II. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM 5 1. NHTM và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế 5 2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM 6 3. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại NHTM .8 4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại NHTM 12 5. Một số rủi ro mà ngân hàng thường gặp phải trong kinh doanh ngoại tệ 13 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 16 I. Vài nét khái quát về Ngân hàng ngoại thương việt nam 16 1. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 16 2. Cơ cấu tổ chức 20 3. Các hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 23 II. Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng ngoại thương. 30 1.Các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 30 2. Tình hình hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ. 34 III.Đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam. 38 1.Đánh giá kết quả đạt được 38 2. Những tồn tại và nguyên nhân 40 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 42 I. Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng trong những năm tới. 42 1.Định hướng phát triển và mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong những năm tới : 42 2.Định hướng hoạt động kinh doanh đối ngoại của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam : 44 II.Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam. 45 1.Đầu tư – hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng. 45 2.Thực hiện chính sách chiến lược khách hàng 45 3.Mở rộng các hình thức kinh doanh ngoại tệ: 47 4.Phát triển mạng lưới : 49 5.Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại: 49 6.Quản lý rủi ro hối đoái: 49 7.Về đào tạo và đào tạo lại cán bộ: 50 III.Một vài kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và Nhà nước. 51 1.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: 51 2.Kiến nghị với Nhà nước: 52 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY