Đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại Việt Nam

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Peter S. Rose, 2002,Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản tài chính. 2. TS. Nguyễn Thị Minh Hiền ( chủ biên), 2003, Giáo trình Marketing ngân hàng, NXB Thống kê 3. Phó chủ nhiệm khoa Nguyễn Đức Long( chủ biên), 2002, Lý thuyết kế toán ngân hàng, Học viện Ngân hàng phân viện thành phố Hồ Chí Minh 4. PGS-TS Phan Thị Thu Hà, PGS- TS Nguyễn Thị Thu Thảo, 2002, Quản trị và nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 5. Báo Cáo tổng kết năm 2003 của Sở giao dịch I - ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 6. Báo cáo tổng kết năm 2003 của phòng Dịch vụ khách hàng Doanh nghiệp - SGDI-BIDV 7. Quy định, nghiệp vụ phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ATM của Tổng Giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 8. Tạp chí Ngân hàng năm 2002,2003 9. Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng năm 2003 10. Tạp chí Thị trường tài chính - tiền tệ năm 2002, 2003 Lời mở đầu. 1 Chương I3 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.3 I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3 1. Khái niệm về ngân hàng. 3 2. Chức năng của các ngân hàng thương mại4 3. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại4 II. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI. 5 1. Khái niệm về dịch vụ ngân hàng hiện đại (DVNHHĐ)5 - Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ mà không cần phải trực tiếp đến ngân hàng , có thể giao dịch với ngân hàng tại bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, chỉ cần khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện do ngân hàng đưa ra. 7 2. Sự phân biệt giữa dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ ngân hàng hiện đại7 3. Sự cần thiết phát triển DVNHHĐ của NHTM ở Việt Nam9 3.1 Những lợi ích của việc phát triển DVNHHĐ9 4.1.2. Các phương thức thanh toán. 16 4.2.4 Dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet (Internet- Banking)23 5. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại:23 5.1 Nhóm nhân tố ngoài ngân hàng thương mại23 5.1.1. Môi trường kinh tế:24 5.1.2. Môi trưòng khoa học, kỹ thuật công nghệ. 24 5.1.3. Môi trường chính trị, pháp luật25 5.1.4. Nhân tố khác. 26 5.2 Nhóm nhân tố về phía ngân hàng thương mại27 Đây là những nhân tố thuộc về các yếu tố nội lực của ngân hàng27 Chương II30 Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại tại các NHTM Việt Nam và SGDI- BIDV30 I. THỰC TRẠNG DVNHHĐ CỦA CÁC NHTM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY30 1. Thực trạng DVNHHĐ của các NHTM ở Việt Nam30 2. Đánh giá thực trạng DVNHHĐ của các NHTM Việt Nam34 2.1 Những kết quả đã đạt được. 34 II. THỰC TRẠNG DVNHHĐ Ở SỞ GIAO DỊCH I- NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM . 45 1. Giới thiệu về SGDI-BIDV45 1.1. Lịch sử hình thành.45 1.2. Hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I - BIDV45 1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 46 Tính đến 31/12/2003 tổng huy động vốn ước đạt khoảng 8408 tỷ, tăng khoảng 17% so với năm 2002, thị phần huy động vốn trên địa bàn vẫn giữ ở mức 8% trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt.46 1.2.2. Hoạt động tín dụng.48 1.2.3. Hoạt động dịch vụ. 49 2. Thực trạng DVNHHĐ ở SGDI- BIDV51 2.1 Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại ở SGDI-BIDV51 2.2 Đánh giá công tác phát triển DVNHHĐ của SGDI- BIDV59 Chương III65 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở các NHTM Việt Nam65 (nghiên cứu tại Sở giao dịch I - NHĐT&PTVN)65 1. Giải pháp phát triển DVNHHĐ chung cho các NHTM Việt Nam65 1.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách và cơ sở pháp lý cho hoạt động DVNHHĐ65 1.2. Nhóm giải pháp hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. 67 1.3 Nhóm giải pháp khuyến khích mở và sử dụng tài khoản cá nhân.70 1.4. Nhóm giải pháp Marketing. 71 1.5. Nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên. 75 II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHĐT&PTVN76 1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của Sở giao dịch I- NHĐT&PTVN76 2. Giải pháp đối với SGD I - BIDV về phát triển DVNHHĐ77 2.1. Hoàn thiện hơn nữa các cơ chế chính sách có liên quan đến DVNHHĐ77 2.2. Tiếp tục hoàn thiện dự án hiện đại hóa ngân hàng đồng thời không ngừng nâng cao trình độ công nghệ thông tin, trang thiết bị cơ sở vật chất cho SGD I - BIDV78 2.3. Nhóm giải pháp Marketing để phát triển DVNHHĐ79 2.4. Không ngừng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên về nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ. 80 2.5. Một số giải pháp hỗ trợ khác. 81 III. KIẾN NGHỊ. 81 1. Một số kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quan. 81 2. Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam82 Kết luận. 86 Danh mục tài liệu tham khảo. 88 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY