Đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận

MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục phụ lục PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CHƯƠNG Trang CHƯƠNG1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÀC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Khái niệm về ngân hàng và hoạt đông ngân hàng 1 1.1.1-Khái niệm về ngân hàng . 1 1.1.2-Hoạt động của ngân hàng thương mại 1 1.2. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại . 1 1.2.1- Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1 1.2.2- Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 2 1.2.3- Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong nền kinh tế . 2 1.2.4- Các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3 1.2.4.1-Nghiệp vụ huy động vốn . 3 1.2.4.2- Nghiệp vụ cho vay 5 1.2.4.3- Dịch vụ thẻ . 6 1.2.4.4- Hoạt động kiều hối 7 1.2.4.5- Dịch vụ ngân hàng bán lẻ qua mạng 8 1.3. Một số kinh nghiệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH THUẬN . 14 2.1. Giới thiệu về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận . 18 2.1.1-Giới thiệu chung . 18 2.1.2-Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận 24 2.1.2.1-Mạng lưới hoạt động 24 2.1.2.2-Hoạt động huy động vốn 25 2.1.2.3-Hoạt động tín dụng 31 2.1.2.4- Hoạt động dịch vụ 35 2.2. Thực trạng triển khai và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận . 40 2.2.1-Quá trình triển và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . 40 2.2.2-Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận 42 2.2.3-Phân tích tổng thể môi trường kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận . 47 2.2.3.1-Phân tích môi trường bên ngoài . 47 o Yếu tố kinh tế thế giới 47 o Yếu tố chính trị . 47 o Môi trường luật pháp 47 o Yếu tố kinh tế trong nước . 48 o Yếu tố quốc tế 48 o Yếu tố công nghệ . 49 o Yếu tố cạnh tranh . 49 2.2.3.2-Phân tích môi trường bên trong . 51 o Hệ thốngQuản lý 51 o Hệ thống Marketing 51 o Hệ thống Kế toán tài chính 52 o Hệ thống thông tin . 53 o Hệ thống Kiểm soát nội bộ 53 2.3-Đánh giá hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận . 54 2.3.1-Kết quả đạt được 54 2.3.2-Những tồn tại hạn chế 56 2.3.3-Nguyên nhân hạn chế sự phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận . 57 2.3.3.1-Những nguyên nhân khách quan . 57 2.3.3.1-Những nguyên nhân chủ quan . 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH THUẬN 59 3.1-Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới . 61 3.2-Định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . 61 3.3-Mục tiêu và cơ sở xây dựng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 62 3.4-Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận . 63 3.4.1-Thâm nhập thị trường và thu hút khách hàng 63 3.4.2-Phát triển thị trường và quản lý khách hàng 64 3.4.3-Phát triển sản phẩm dịch vụ mới . 65 3.4.4-Phát triển công nghệ thông tin . 73 3.4.5-Phát triển năng lực tài chính của ngân hàng 75 3.4.6-Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực 76 3.4.7-Tăng cường hoạt động Marketing 77 3.4.8-Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng . 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY