Đề tài Giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 6 1.1. KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DU LỊCH 6 1.2. THỊ TRƯỜNG DU LỊCH 8 1.2.1. Cung du lịch .8 1.2.2. Cầu du lịch .8 1.2.3. Sản phẩm du lịch 8 1.3. CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH .9 1.3.1. Tài nguyên thiên nhiên 9 1.3.2. Tài nguyên nhân văn .11 1.3.3. Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật . .13 1.3.4. Các yếu tố khác . 13 1.4. VÀI TRÒ CỦA NGÀNH DU LỊCH .14 1.4.1. Vai trò của ngành du lịch đối với phát triển nền kinh tế .14 1.4.2. Vai trò của du lịch trong lĩnh vực văn hóa – xã hội 14 1.4.3. Vai trò của ngành du lịch đối với môi trường sinh thái .15 1.4.4. Vai trò của ngành du lịch đối với chính trị . 15 1.5. THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA . .16 1.5.1. Thực tiễn phát triển du lịch một số quốc gia .16 1.5.2. Những bài học rút ra từ thực tế phát triển du lịch tại một số quốc gia 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR - CAMPUCHIA . .21 2.1. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR .21 2.1.1. Khái quát tỉnh Preah Vihear 21 2.1.2. Vị trí địa lý . 21 2.1.3. Tài nguyên du lịch .22 2.1.3.1. Tài nguyên thiên nhiên .22 2.1.3.2. Tài nguyên nhân văn .23 2.1.4. Chủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh Preah Vihear 25 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR 26 2.2.1. Cơ sở hạ tầng .2 6 2 2.2.1.1. Mạng lưới đường sá và phương tiện giao thông 26 2.2.1.2. Phương tiện thông tin liên lạc . .27 2.2.1.3. Hệ thống các công trình cấp điện, nước . .27 2.2.2. Cở sở vật chất kỹ thuật du lịch 27 2.2.2.1. Cơ sở phục vụ ăn uống, lưu trú 28 2.2.2.2. Mạng lưới của hàng thương nghiệp .28 2.2.2.3. Cơ sở thể thao 28 2.2.2.4. Cơ sở y tế .2 9 2.2.2.5. Các công trình phục vụ hoạt động thông tin văn hoá .29 2.2.2.6. Cơ sở phục vụ dịch vụ bổ sung khác . 29 2.2.3. Lượng khách du lịch .30 2.2.4. Lao động trong ngành du lịch 31 2.2.5. Thị trường du lịch .32 2.2.6. Tình hình đầu tư vào ngành du lịch 32 2.2.7. Sản phẩm du lịch của tỉnh 34 2.2.8. Quản lý Nhà nước về du lịch .34 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR 34 2.3.1. Những kết quả đạt được .34 2.3.1.1. Lượng khách 34 2.3.1.2. Chính sách đầu tư phát triển . .35 2.3.1.3. Nguồn nhân lực trong ngành .35 2.3.1.4. Môi trường . 36 2.3.2. Những hạn chế yếu kém 36 2.3.2.1. Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật . 36 2.3.2.2. Nguồn nhân lực . 37 2.3.2.3. Công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch 37 2.3.2.4. Sự tham gia của chính quyền và của cộng đồng địa phương 37 2.3.2.5. Các dịch vụ hỗ trợ cho ngành du lịch 37 2.3.2.6. Công tác tổ chức tour và sản phẩm du lịch .3 8 2.3.3. Những nguyên nhân . 38 2.3.3.1. Chiến lược quy hoạch đầu tư và phát triển . 38 2.3.3.2. Nguồn vốn đầu tư . .38 2.3.3.3. Hệ thống các giải pháp kết hợp . .38 2.3.3.4. Công tác tổ chức quản lý và điều hành . 39 2.3.3.5. Chiến lược đào tạo và bố trí nhân lực phục vụ ngành du lịch .39 2.3.3.6. Triển khai và áp dụng khoa học công nghệ 39 CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR – CAMPUCHIA ĐẾN NĂM 2015 40 3 3.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR .40 3.1.1. Coi việc đầu tư cơ sở hạ tầng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong việc phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear 40 3.1.2. Phát triển ngành du lịch tỉnh Preah Vihear là rất cần thiết trong việc đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh. Do đó cần phải kết hợp nhiều nguồn lực đầu tư nước ngoài, trong nước và liên kết với nhau .40 3.1.3. Du lịch cần phát triển trong mối quan hệ liên ngành liên vùng với nội dung văn hoá sâu sắc và xã hội hoá cao . 41 3.1.4. Phát triển du lịch nhanh và bền vững, tranh thủ khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần tham gia, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển . .41 3.1.5. Phát triển du lịch quốc tế và du lịch nội địa, đảm bảo hiệu quả cao về chính trị và kinh tế – xã hội, lấy phát triển du lịch quốc tế là hướng đột phá 42 3.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR ĐẾN NĂM 2015 .43 3.2.1. Căn cứ xây dựng chiến lược . 43 3.2.2. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear đến năm 2015 46 3.2.2.1. Chiến lược phát triển thị trường, xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch 46 3.2.2.2. Chiến lược phát triển sản phẩm 48 3.2.2.3. Chiến lược đầu tư phát triển du lịch Preah Vihear 49 3.2.2.4. Chiến lược bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường .52 3.2.2.5. Chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch 53 3.2.2.6. Chiến lược về hợp tác quốc tế .55 3.2.2.7. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực . 57 3.3. KIẾN NGHỊ 58 3.3.1. Đối với Nhà nước và Bộ du lịch 58 3.3.2. Đối với UBND tỉnh và Sở du lịch 59 KẾT LUẬN .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY