Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Phú trong quá trình hội nhập quốc tế về lĩnh vực ngân hàng

LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết và ý nghĩa thực hiện chuyên đề: Ngân hàng là một trong những kênh huy động và điều hòa nguồn vốn quan trọng trong nền kinh tế. Ngoài ra, Ngân hàng còn là một công cụ quan trọng trong việc ổn định thị trường tài chính và quản lý kinh tế của nhà nước. Đồng thời, Ngân hàng cũng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Hiện nay, ngành ngân hàng nói chung và NHTMNN nói riêng đang hoạt động trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Ở Việt Nam, lộ trình hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới đã được khẳng định thông qua việc ký kết khu vực tự do thương mại AFTA, chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ASEAN ngày 28/7/1995, Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ ngày 13/7/2000 và đã được Quốc hội hai nước thông qua vào cuối năm 2001. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia diễn đàn hợp tác Á- Âu (1996), diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC (1998), và gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO cuối năm 2006. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, thời điểm hội nhập chính thức là vào năm 2008. Ngoài bối cảnh hội nhập, các NHTMNN hiện nay đang hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn cả về mặt cơ chế, chính sách lẫn thực lực bản thân yếu. Các hệ thống các quy định, luật lệ, các thủ tục hành chính, chính sách thuế . vẫn còn những bất hợp lý, thiếu rõ ràng, chặt chẽ đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, đáng chú ý là ở khu vực tư nhân. Ngoài ra, xét về mặt thực lực, bản thân hầu hết các NHTMNN yếu và thiếu khả năng phát triển mạnh các nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ, mở rộng địa bàn . dẫn tới kết quả cạnh tranh yếu kém. Trong bối cảnh như thế, việc tìm hiểu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng để từ đó đưa ra những bước đi phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả, gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế, qui mô của Ngân hàng trong quá trình hội nhập là một vấn đề cấp thiết đang đặt ra. Trên cơ sở đó, tôi đề xuất chuyên đề nghiên cứu là: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NHNNo & PTNT CHI NHÁNH AN PHÚ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG” 2. Phương pháp nghiên cứu. Chuyên đề nghiên cứu sẽ vận dụng phương pháp duy vật biện chứng về tự nhiên và xã hội của chủ nghĩa Marx-Lenin, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, quy nạp, logic, phán đoán, tổng hợp để thực hiện nghiên cứu, phân tích 3. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề: Phân tích, đánh giá, làm rõ hiện trạng năng lực cạnh tranh của NHNNo & PTNT chi nhánh An Phú Đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. 4. Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn chi nhánh An Phú Phạm vi thời gian nghiên cứu từ năm 2004 cho đến 2006. 5. Nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu, kết luận chuyên đề gồm 3 phần với nội dung như sau: CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG No & PTNT-CHI NHÁNH AN PHÚ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH AN PHÚ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH MỤC LỤC Trang Trang bìa Lời cảm ơn i Nhận xét của cơ quan thực tập ii Nhận xét của giáo viên hướng dẫn iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục từ viết tắt viii Lời mở đầu ix Chương 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG No & PTNT-CHI NHÁNH AN PHÚ 1.1. Tổng quan về NHNo & PTNT Trang 1 1.2. Giới thiệu về NHNo & PTNT chi nhánh An Phú . Trang 2 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Trang 2 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Trang 2 1.2.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban Trang 3 1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh An Phú trong thời gian qua (Giai đoạn năm 2005-2006) Trang 8 1.3. Nhận xét chung về hoạt động Ngân hàng . Trang 12 1.4. Định hướng - Mục tiêu phát triển của NHNo&PTNT An Phú Trang 13 Chương 2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH AN PHÚ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 2.1. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại . Trang 14 2.1.1. Khái niệm nặng lực cạnh tranh . Trang 14 2.1.2. Các yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của NHTM Trang 15 2.1.3. Sự cần thiết của cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng Trang 18 2.1.4. Bài học kinh nghiệm rút ra rừ một số nước và một số NHTM về nâng cao năng lực cạnh tranh Trang 19 2.2. Yêu cầu đặt ra cho ngân hàng khi VN gia nhập WTO Trang 25 2.3. Cơ hội và thách thức đối với NHTMNN Việt Nam . Trang 26 2.3.1. Cơ hội Trang 26 2.3.2. Thách thức . Trang 27 2.4. Thực trạng tình hình cạnh tranh tại NHNo & PTNT chi nhánh An Phú Trang 28 2.4.1. Quy mô và phát triển về vốn . Trang 28 2.4.2. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng Trang 29 2.4.3. Trình độ công nghệ . Trang 39 2.4.4. Nhân lực và trình độ quản trị . Trang 41 2.4.5. Mạng lưới chi nhánh cung cấp dịch vụ Trang 43 2.4.6. Chính sách giá – biểu phí – lãi suất . Trang 44 2.4.7. Các hình thức khuyến mãi, quảng cáo . Trang 45 2.5. Kết luận chung về vị thế của chi nhánh An Phú . Trang 46 2.5.1. Những điểm mạnh Trang 46 2.5.2. Những điểm yếu . Trang 47 Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 3.1. Nhận xét Trang 48 3.1.1. Các mặt đạt được Trang 48 3.1.2. Hạn chế Trang 48 3.2. Các mục tiêu đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập trong thời gian tới . Trang 51 3.2.1. Mục tiêu tổng quát Trang 51 3.2.2. Mục tiêu cụ thể . Trang 52 3.3. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh . Trang 53 3.3.1. Giải pháp về vốn Trang 53 3.3.2. Giải pháp về phát triển dịch vụ Ngân hàng Trang 54 3.3.3. Giải pháp về phát triển công nghệ . Trang 55 3.3.4. Giải pháp về nguồn nhân lực Trang 56 3.4. Một số kiến nghị Trang 58 3.4.1. Với cơ quan quản lý Trang 58 3.4.2. Đối với chi nhánh An Phú Trang 62 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY