Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) Việt Nam

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 3 MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA Ngân hàng thương mại 6 1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 6 1.1.2 Hoạt động Tín dụng của Ngân hàng thương mại 9 1.1.2.1 Khái niệm và phân loại Tín dụng của Ngân hàng thương mại 9 1.1.2.2 Tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng thương mại 12 1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Khái niệm chất lượng Tín dụng 15 1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng Tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại 18 1.2.2.1 Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng 19 1.2.2.2 Tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn 20 1.2.2.3 Chỉ tiêu lợi nhuận 21 1.2.2.4 Tỷ lệ Nợ quá hạn 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 1.3.1 Nhân tố chủ quan 23 1.3.1.1 Khả năng thu thập thông tin Tín dụng của ngân hàng 23 1.3.1.2 Chiến lược KD và chính sách Tín dụng của ngân hàng 24 1.2.1.3 Hiệu quả huy động vốn 26 1.2.1.4 Quy trình cho vay 26 1.2.1.5 Trình độ cán bộ Tín dụng và công tác tổ chức ngân hàng 27 1.2.1.6 Trang thiết bị khoa học kỹ thuật 28 1.3.2. Nhân tố khách quan. 28 1.3.2.1 Nhân tố thuộc về khách hàng 28 1.3.2.2 Nhân tố thuộc về môi trường pháp lý 29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30 2.1.2.1 Kết quả KD năm 2007 của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 32 2.1.2.2 Các hoạt động KD cơ bản của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 33 2.1.3 Một số quy định về Tín dụng trung dài hạn tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 37 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 40 2.2.1 Tình hình chất lượng Tín dụng trung dài hạn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 40 2.2.2 Đánh gía chất lượng Tín dụng trung dài hạn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Ngân hàng Việt Nam 47 2.2.2.1 Kết quả 47 2.2.2.2 Hạn chế 49 2.2.2.3 Nguyên nhân 50 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 51 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN TỚI CỦA NGÂN HÀNG 52 3.1.1 Về công tác huy động vốn 52 3.1.2 Về đầu tư 52 3.1.3 Về hoạt động của Ngân hàng 52 3.1.4 Về thanh toán quốc tế 52 3.1.5 Các mặt công tác khác 52 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 53 3.2.1 Giải pháp trực tiếp 53 3.2.2 Gỉải pháp hỗ trợ 59 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 60 3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 60 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 61 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 62 3.3.4 Kiến nghị đối với các doanh nghiệp vay vốn 62 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1: Kết quả KD của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2007 32 Bảng 2: Tổng nguồn vốn của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2006 - 2007 33 Bảng 3: Tình hình đầu tư Tín dụng trung dài hạn 40 Bảng 4: Tình hình cho vay vốn trung- dài hạn 42 Bảng 5: Tình hình Nợ quá hạn tại Sở giao dịch 44 Bảng 6: Tình hình Nợ quá hạn cho vay trung dài hạn 46 Bảng 7: Nợ quá hạn theo thời gian 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY