Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tân Kỳ Nghệ An

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I : Lý thuyết chung về chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM 1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế. 1.1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.1.2 Vai trò, đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1.1.2.1 Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.1.2.2 Một số đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.2 Khái quát chung về NHTM 1.2.1 Khái niệm. 1.1.2 Vai trò của NHTM 1.1.2.1 Chức năng tập trung vốn 1.1.2.2 Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán 1.1.2.3 Chức năng tạo ra tiền ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp 1.2.3 Các hoạt động NHTM 1.2.3.1 Nghiệp vụ tạo vốn 1.2.3.2.Nghiệp vụ sử dụng vốn 1.2.3.3.Nghiệp vụ trung gian-nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng 1.3. Hoạt động tín dụng ngân hàng 1.3.1. Khái niệm 1.3.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng 1.3.2.1 Mục đích cho vay: 1.3.2.2Thời hạn cho vay: 1.3.2.3 Mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 1.3.2.4 Phương pháp cho vay: 1.4. Chất lượng tín dụng ngân hàng 1.4.1. Khái niệm 1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng ngân hàng 1.4.2.1. Chỉ tiêu định tính 1.4.2.2. Chỉ tiêu định lượng 1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 1.4.3.1. Sự phát triển của nền kinh tế 1.4.3.2. Môi trường chính trị, pháp lý 1.4.3.4. Nhân tố thuộc về ngân hàng Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng NN& PTNT Tân Kỳ 2.1. Khái quát chung về Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển về Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 2.1.2. Cơ cấu tổ chức về Ngân hàng NN& PT NT Tân kỳ 2.1.2.1Tổng quan về NHNo & PTNT Tân Kỳ : 2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh về Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 2.1.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng 2.1.3 Các dịch vụ khác 2.1.4 Kết quả tài chính 2.1.5 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh 2.1.5.1 Những mặt làm được trong thời gian gần đây 2.1.5.2 Những mặt còn hạn chế 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ tại Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 2.2.1. Phân tích định tính. 2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu định lượng. 2.2.2.1. Chỉ tiêu doanh số cho vay và tỷ trong các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2.2.2.2 Chỉ tiêu thu nợ 2.2.2.3 Chỉ tiêu dư nợ 2.2.2.4 Chỉ tiêu nợ quá hạn 2.2.2.5 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 2.2.2.6 Chỉ tiêu lợi nhuận 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2.3.1 Kết quả đạt được 2.3.1.1 Đối với DNVVN 2.3.1.2 Đối với chi nhánh NHNo&PTNT Tân Kỳ 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân. 2.3.2.1 Hạn chế 2.3.2.2 Nguyên nhân 2.3.2.2.1 Nguyên nhân chủ quan. 2.3.2.2.2 Nguyên nhân khách quan. Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng DN vừa và nhỏ 3.1.1. Phương hướng phát triển chung của Ngaân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 3.1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ. 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ ở Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 3.2.1. Đa dạng hoá hoạt động tín dụng đối với DNVVN 3.2.1.1. Đa dạng hoá về loại hình tín dụng đối với DNV&N 3.2.1.2. Đa dạng hoá hình thức tín dụng đối với DNVVN 3.2.1.3. Đa dạng hoá phương thức cho vay: 3.2.2. Xây dựng chiến lược Marketing trong đó trọng tâm là chính sách khách hàng nhằm mở rộng và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa chi nhánh NHNN&PTNT Huyện Tân Kỳ và DNVVN 3.2.3. Tăng cường hoạt động tư vấn đối với DNVVN 3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với DNV&N, thực hiện đúng quy trình tín dụng: 3.2.4.1. Về thu thập thông tin 3.2.4.2. Về phân tích và đánh giá khách hàng 3.2.5 Hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay đối với DNVVN tại Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tân Kỳ 3.2.6. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ tín dụng của chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tân Kỳ trong đó tập trung nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng. 3.3. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ ở Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, các bộ ban ngành liên quan. 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ- Nghệ An KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY