Đề tài Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO

MụC LụC MụC LụC 1 LờI Mở ĐầU .3 DANH MụC BảNG . 3 DANH MụC SƠ Đồ, BIểU Đồ .4 DANH MụC PHụ LụC 6 DANH MụC CáC CHữ VIếT TắT 4 CHƯƠNG 1: LOGISTICS Và VAI TRò CủA LOGISTICS .13 1.1. Logistics và dịch vụ logistics 13 1.1.1. Giới thiệu chung về logistics .13 1.1.2. Giới thiệu chung về dịch vụ logistics .17 1.2. Vai trò của logistics .22 1.2.1. Vai trò của logistics đối với nền kinh tế .22 1.2.2. Vai trò của logistics đối với các doanh nghiệp 24 1.3. Xu hướng phát triển của dịch vụ logistics trên thế giới và các dịch vụ logistics chủ yếu được thuê ngoài hiện nay 27 1.3.1. Xu hướng phát triển của dịch vụ logistics trên thế giới 27 1.3.2. Các dịch vụ logistics chủ yếu được thuê ngoài hiện nay trên thế giới 29 1.4. Kinh nghiệm phát triển ngành logistics ở một số nước trong khu vực. .31 1.4.1. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp logistics của Trung Quốc .31 1.4.2. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp logistics của Singapore. .34 KếT LUậN CHƯƠNG 1 .36 CHƯƠNG 2: THựC TRạNG HOạT ĐộNG Và những CƠ HộI, THáCH THứC của các DOANH NGHIệP LOGISTICS VIệT NAM KHI CAM KếT WTO ĐƯợC THựC HIệN 38 2.1. Môi trường kinh doanh logistics ở Việt Nam 38 2.1.1. Môi trường pháp luật. .38 2.1.2. Cơ sở hạ tầng logistics. .39 2.1.3. Môi trường kinh tế. .44 2.1.4. Môi trường văn hóa. .52 2.1.5. Môi trường lao động. 53 2.2. Thực trạng kinh doanh logistics của các doanh nghiệp Việt Nam . .54 2.2.1. Quan niệm kinh doanh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam .55 2.2.2. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam. .56 2.2.3. Dịch vụ được cung ứng tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay .57 2.2.4. Lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. .60 2.2.5. Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của thế giới. 62 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. .63 2.3.1. Hiệu quả cung ứng của doanh nghiệp so với nhu cầu thị trường 63 2.3.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh .64 2.3.3. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp so với vai trò của mình. .71 2.3.4. Tác động của môi truờng kinh doanh đến hiệu quả của doanh nghiệp. .72 2.3.5. Những vấn đề còn tồn tại hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam. .74 2.4. Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp logistics Việt Nam khi các cam kết WTO đuợc thực hiện 75 2.4.1. Những cam kết của Việt Nam về dịch vụ logistics khi gia nhập WTO .75 2.4.2. Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp logistics Việt Nam .77 KếT LUậN CHƯƠNG 2 .79 CHƯƠNG 3: GIảI PHáP CạNH TRANH Và PHáT TRIểN CHO CáC DOANH NGHIệP LOGISTICS VIệT NAM TRONG MÔI TRƯờNG WTO .80 3.1 Mục tiêu, quan điểm và cơ sở đề xuất giải pháp .80 3.1.1. Mục tiêu đề xuất giải pháp .80 3.1.2. Quan điểm đề xuất giải pháp 80 3.1.3. Căn cứ đề xuất giải pháp. .81 3.2. Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO .81 3.2.1. Giải pháp tầm vĩ mô. .81 3.2.1.1. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động logistics. .81 3.2.1.2. Nâng cao chất luợng và số luợng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành logistics. .85 3.2.1.3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ cho logistics 86 3.2.1.4. Nâng cao vai trò hỗ trợ của Chính phủ và VIFFAS cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong giai đoạn đầu phát triển .87 3.2.2. Giải pháp tầm vi mô. .91 3.2.2.1. Củng cố nội lực khắc phục những yếu kém hiện tại so với đối thủ cạnh tranh. 91 3.2.2.2. Nâng cao chất luợng dịch vụ, tiến hành cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng và tích hợp dịch vụ giá trị gia tăng vào chuỗi cung ứng. 96 3.2.2.3. Tạo lợi thế cạnh tranh riêng biệt về dịch vụ cung ứng. .101 3.2.2.4. Giải pháp marketing. .104 3.2.3. Kiến nghị .106 3.2.3.1. Kiến nghị đối với nhà nuớc. 106 3.2.3.2. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp 106 KếT LUậN CHƯƠNG 3 .107 TàI LIệU THAM KHảO .109 PHụ LụC 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY