Đề tài Đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý tác động của du khách trong hoạt động du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Cát Tiên

Đề tài “Đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý tác động của du khách trong hoạt động du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Cát Tiên” được thực hiện từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2010 với các nội dung: - Khảo sát thực địa nhằm xác định hiện trạng môi trường và công tác bảo tồn của VQG Cát Tiên. - Phát phiếu điều tra kết hợp với phỏng vấn nhằm xác định nhận thức, nhu cầu, động cơ và mức đánh giá của du khách về hoạt động du lịch sinh thái VQG Cát Tiên. - Phân tích các tác động và đề xuất các tiêu chí, biện pháp hạn chế tác động của du khách dựa trên các biện pháp về ma trận tác động, phân tích khía cạnh các tác động. Kết quả thu được: - Nắm bắt được các đặc điểm khách du lịch của VQG Cát Tiên: đa dạng về loại khách, có nhận thức cơ bản về vấn đề bảo tồn và môi trường. - Về các tác động của du khách: có tác động mạnh đến công tác bảo tồn, phát sinh nhiều rác thải và tác động lớn về nước thải. - Về biện pháp quản lý tác động: đưa ra được các biện pháp quản lý về môi trường và bảo tồn trên cơ sở các tiêu chí giới hạn cho phép đề ra và chỉ tiêu chịu tải. - Về biện pháp phát triển du lịch sinh thái: đề xuất giải pháp quản lý tác động của du khách đến môi trường và tài nguyên, và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại VQG Cát Tiên tốt hơn. MỤC LỤC Trang TRANG TỰA . i CẢM TẠ . ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH SÁCH CÁC BẢNG . vii DANH SÁCH CÁC HÌNH . viii Chương 1. MỞ ĐẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài . 1 1.2 Tổng quan tài liệu 2 1.3 Mục tiêu và giới hạn - phạm vi nghiên cứu . 5 1.3.1 Mục tiêu của đề tài 5 1.3.2 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 5 Chương 2. TỔNG QUAN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU . 6 2.1 Điều kiện tự nhiên của vườn quốc gia Cát Tiên 6 2.1.1 Lịch sử hình thành . 6 2.1.2 Vị trí địa lý 6 2.1.3 Diện tích tự nhiên 7 2.1.4 Địa hình 7 2.1.5 Khí hậu . 7 2.1.6 Địa chất . 7 2.2 Tài nguyên động thực vật . 8 2.2.1 Thực vật 8 2.2.2 Hệ động vật . 9 2.3 Đặc điểm kinh tế xã hội 10 2.3.1 Kinh tế 10 2.3.2 Xã hội . 10 2.4 Tình hình phát triển du lịch sinh thái tại vươn quốc gia Cát Tiên 11 2.4.1 Kết quả hoạt động du lịch sinh thái năm 2009 . 11 2.4.2 Nguồn nhân lực . 13 2.4.3 Cơ sở hạ tầng – vật chất kỹ thuật . 14 2.4.4 Hoạt động du lịch sinh thái tại VQG Cát Tiên . 14 2.4.5 Công tác quản lý du khách 14 Chương 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 3.2 Phương pháp nghiên cứu . 16 3.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 16 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 17 3.2.3 Phương pháp phỏng vấn - bảng câu hỏi . 17 3.2.4 Phương pháp tính sức chịu tải (Carring capacity) 17 3.2.5 Phương pháp phân tích các khía cạnh các tác động (AIA) 18 3.2.6 Phương pháp ma trận hoạt động tác động (AIM) . 18 3.2.7 Phương pháp những thay đổi có thể chấp nhận được (LAC) 19 3.2.8 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 19 3.2.9 Thiết kế tiến độ thực hiện đề tài . 20 Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 21 SVTH : Nguyễn Hiền Thân GVHD: TS. Chế Đình Lý iv Đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý tác động của du khách trong hoạt động DLST tại VQG Cát Tiên 4.1 Đặc điểm khách du lịch sinh thái tại VQG Cát Tiên . 21 4.1.1 Loại khách 21 4.1.2 Thị trường khách . 23 4.1.3 Thời gian lưu trú – dự báo lượng khách . 24 4.2 Đánh giá các tác động của khách du lịch đến công tác bảo tồn thiên nhiên . 25 4.2.1 Xác định các tác động của hoạt động du lịch đến công tác BTTN VQG Cát Tiên 26 4.2.2 Xác định các tác động của công tác bảo tồn đến hoạt động du lịch VQG Cát Tiên . 27 4.2.3 Đánh giá tác động các hoạt động của du lịch ảnh hưởng đến công tác BTTN . 28 4.2.3.1 Hoạt động đi bộ trong rừng . 28 4.2.3.2 Hoạt động phục vụ ăn uống cho du khách . 28 4.2.3.3 Hoạt động phát tuyến tham quan 29 4.2.3.4 Hoạt động tham quan thú ban đêm 30 4.2.3.5 Hoạt động tham quan làng dân tộc 30 4.2.3.6 Tham quan trung tâm cứu hộ động vật Gấu, linh trưởng . 31 4.2.3.7 Trồng cây lưu niệm – Bộ sưu tập thực vật 32 4.3.2.8 Các tác động khác từ cộng đồng đến công tác bảo tồn 33 4.3 Phân tích các khía cạnh môi trường và tài nguyên từ các hoạt động DL của du khách 34 4.3.1 Danh mục các hoạt động – khía cạnh – tác động 34 4.3.2 Đánh giá tác động của khía cạnh môi trường trên các đối tượng bị tác động 36 4.3.2.1 Chất thải lỏng . 36 4.3.2.2 Chất thải rắn . 38 4.3.2.3 Chất thải khí . 40 4.3.2.4 Tiếng ồn . 41 4.4 Đề xuất các tiêu chí giới hạn của các tác động môi trường - tài nguyên và kế họach quan trắc tác động, sức chịu tải . 43 4.4.1 Đề xuất các tiêu chí giới hạn của các tác động môi trường . 43 4.4.2 Kế hoạch quan trắc 44 4.4.3 Sức chịu tải . 46 4.5 Giải pháp để quản lý các tác động của du khách và phát triển hoạt động DLST 47 4.5.1 Giải pháp để quản lý và hạn chế các tác động của du khách . 47 4.5.1.1 Chất thải rắn . 47 4.5.1.2 Chất thải lỏng . 48 4.5.1.3 Chất thải khí . 49 4.5.1.4 Tiếng ồn . 49 4.5.1.5 Biện pháp quản lý tác động đến động thực vật 49 4.5.1.6 Biện pháp quản lý năng lượng 50 4.5.2 Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động DLST tại VQG Cát Tiên 50 4.5.2.1 Thu hút cộng đồng địa phương tham gia phát triển DLST VQG Cát Tiên . 50 4.5.2.2 Hoạt động hướng dẫn trước cho khách tham quan 52 4.5.2.3 Cơ sở hạ tầng . 52 4.5.2.4 Nguồn nhân lực 53 4.5.2.5 Sản phẩm du lịch 54 4.5.2.6 Quảng bá 56 Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 57 5.1 Kết luận . 57 5.2 Kiến nghị . 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59 PHỤ LỤC . 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY