Đề tài Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi bò sữa ở huyện Ba Vì – Hà Nội

<p> PHIẾU ĐIỀU TRA 1. Diện tích trang trại? 2. Chi phí trồng cỏ cho nuôi bò sữa? 3. Các loại hình chăn nuôi khác trong trang trại? 4. Khái quát chăn nuôi bò sữa trong nông hộ Chăn nuôi từ bao giờ? Tóm tắt quá trình (quy mô theo giai đoạn)? 5. Quy mô đàn bò sữa hiện có trong nông hộ Số lao động gia đình nuôi bò/hộ? Số người làm thuê? Tổng thời gian (của tất cả lao động) cho nuôi bò sữa (giờ/ngày/hộ)? 6. Bò khai thác sữa (lượng sữa được khai thác theo giống: kg/giai đoạn)? Tiêu thụ sữa (kg/chu kỳ)? Nguồn gốc con giống (trị giá: đồng/con)? 7. Số lượng bê đực/cái được sinh ra theo lứa đẻ? 8. Năng suất sinh sản của các giống bò? Mua ở tháng tuổi? Mua giống (đồng)? TG nuôi hậu bị (tháng)? Tuổi động dục lần đầu (tháng)? Tuổi phối giống lần đầu (tháng)? TG mang thai (tháng)? Số lứa khai thác (lứa)? Bán loại thải (đồng)? 9. Chi phí thức ăn tinh trong nuôi bò? Chi phí thức ăn tinh cho giai đoạn hậu bị (kg/giai đoạn)? Chi phí thức ăn tinh cho giai đoạn bò chửa (kg/giai đoạn)? Chi phí thức ăn tinh cho giai đoạn tiết sữa (kg/giai đoạn)? 10. Chi phí thức ăn thô xanh? Chi phí thức ăn thô xanh cho giai đoạn hậu bị (kg/giai đoạn)? Chi phí thức ăn thô xanh cho giai đoạn bò chửa (kg/giai đoạn)? Chi phí thức ăn thô xanh cho giai đoạn tiết sữa (kg/giai đoạn)? 11. Chi phí khác? Chi phí thú y, thuốc sát trùng/lứa/năm? Chi phí khoáng, vitamin/lứa? Chi phí thụ tinh/phối giống (đồng/con/năm)? Chi phí thuê nhân công (đồng/năm)? Chi phí điện, nước cho nuôi bò sữa (đồng/năm)? Chi phí thuê xe vận chuyển sữa, thức ăn (đồng/năm)? Chi phí xăng xe vận chuyển sữa (đồng/năm)? Chi phí khác/lứa/năm? 12. Sản lượng sữa của nông hộ trong năm? 13. Loại hình chuồng trại trong chăn nuôi? 14. Sử dụng vắc-xin phòng bệnh? 15. Dịch bệnh trên đàn bò? 16. Khấu hao chuồng trại? 17. Các hoạt động phi nông nghiệp khác trong nông hộ? 18. Chi phí tài chính, tiết kiệm? 19. Thuận lợi và khó khăn? </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY