Đề tài Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC TỪ VẾT TẮT 4 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ,BẢNG,BIỂU ĐỒ 5 LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƯƠNG I.THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ C.N.D 8 1.Giới thiệu về công ty 8 1.1.Quá trình hình thành và phát triển 8 1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 9 1.3.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 10 1.4.Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty CPSX và TM bao bì C.N.D 13 2.Thực trạng về quản lý hoạt động đầu tư tại công ty 17 2.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 17 2.2.Công tác thẩm định dự án 18 2.3.Giai đoạn thực hiện đầu tư 18 2.3.1.Công tác thiết kế và lập dự toán thi công 19 2.3.2.Công tác đấu thầu 18 2.3.3.Công tác thi công xây lắp công trình 19 2.3.4.Chạy thử và nghiệm thu sử dụng 20 2.4.Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 20 3.Tổng quan về hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty CPSX và TM bao bì C.N.D 21 3.1.Vốn đầu tư phát triển qua các năm 21 3.2.Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty CPSX và TM bao bì C.N.D 23 3.2.1.Nguồn vốn của công ty 23 3.2.2.Cơ cấu vốn đầu tư của công ty 24 3.3.Tình hình đầu tư phát triển của công ty tính theo nội dung 25 3.3.1. Đầu tư vào tài sản cố định 26 3.3.2. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 31 3.3.3. Đầu tư cho hoạt động Marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường 39 3.3.4. Đầu tư cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 41 3.3.5. Đầu tư bổ sung hàng tồn trữ 43 4.Kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư tại Công ty CPSX và TM bao bì C.N.D giai đoạn 2005-2008 43 4.1.Kết quả 43 4.1.1.Về khối lượng vốn đầu tư 43 4.1.2.Kết quả đầu tư cho máy móc thiết bị 44 4.1.3.Kết quả đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 46 4.1.4.Kết quả đầu tư cho hoạt động Marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường 46 4.2.Hiệu quả 47 4.2.1.Mức gia tăng doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2005-2008 47 4.2.2.Doanh thu và lợi nhuận tăng thêm so với tài sản cố định mới huy động và so với vốn đầu tư 51 4.2.3.Số lao động và thu nhập bình quân tăng thêm 53 4.2.3.1.Số lao động tăng thêm 53 4.2.3.2.Thu nhập bình quân tăng thêm 54 4.3.Khó khăn hạn chế và nguyên nhân 55 4.3.1.Những khó khăn hạn chế 55 4.3.1.1.Khó khăn về vốn 55 4.3.1.2.Về đầu tư cho nhà xưởng 55 4.3.1.3.Về đầu tư cho máy móc thiết bị 56 4.3.1.4.Về đầu tư phát triển nguồn nhân lực 56 4.3.1.5.Về hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường 57 4.3.1.6.Khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động tới sự phát triển của công ty 57 4.3.2.Nguyên nhân 58 CHƯƠNG II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ C.N.D 59 1. Định hướng phát triển của công ty 59 1.1.Quan điểm phát triển và nguyên tắc phát triển của công ty 59 1.2.Chiến lược phát triển 59 1.2.1.Mục tiêu tổng quát 59 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 59 2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại bao bì C.N.D 63 2.1.Giải pháp về vốn 63 2.2.Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng nhà xưởng 66 2.3.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới trang thiết bị máy móc công nghệ 67 2.4.Giải pháp đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực 68 2.5.Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động marketing và nghiên cứu mở rộng thị trường 70 2.6.Giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới sự phát triển của công ty 71 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CPSX và TM :Cổ phần sản xuất và thương mại. TNHH:Trách nhiệm hữu hạn. PTNNL:Phát triển nguồn nhân lực. CBQL:Cán bộ quản lý. TSCĐ:Tài sản cố định. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông. HĐQT:Hội đồng quản trị. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ,BẢNG,BIỂU ĐỒ Hình 1.1.Cơ cấu tổ chức của công ty CPSX và TM bao bì C.N.D 9 Hình 1.2.Quá trình sản xuất sản phẩm của công ty 13 Hình 1.3.Sơ đồ quản lý máy móc thiết bị 14 Hình 1.4. Quá trình thực hiện các dự án của công ty 17 Hình 1.5.Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 19 Hình 1.6.Mô hình quản lý chất lượng dựa trên quá trình -Áp dụng ISO 9001 :2000 42 Hình 2.1.Máy phức hợp loại GFH-850A 61 Hình 2.2.Máy làm túi đa năng ký hiệu GWDF – 420 62 Bảng 1.1.Các nguyên vật liệu chính 16 Bảng 1.2.Vốn đầu tư qua các năm 21 Bảng 1.3.Tốc độ gia tăng vốn đầu tư qua các năm 22 Bảng 1.4.Tình hình huy động vốn đầu tư của công ty 23 Bảng 1.5.Cơ cấu nguồn vốn của công ty 24 Bảng 1.6.Nội dung đầu tư của công ty qua các năm 25 Bảng 1.7.Nội dung đầu tư vào tài sản cố định qua các năm 27 Bảng 1.8.Tốc độ gia tăng vốn đầu tư cho tài sản cố định 28 Bảng 1.9.Tỷ trọng vốn đầu tư cho tài sản cố định so với tổng vốn đầu tư 29 Bảng 1.10.Tài sản cố định của công ty tính đến hết năm 2008 30 Bảng 1.11.Lao động của công ty qua các năm 32 Bảng 1.12.Kinh phí đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 34 Bảng 1.13:Tốc độ gia tăng vốn đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 35 Bảng 1.14.Tỷ trọng vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong tổng vốn đầu tư của công ty 37 Bảng 1.15.Thu nhập bình quân người lao động của công ty giai đoạn 2005-2008 38 Bảng 1.16.Tình hình đầu tư cho hoạt động marketing nghiên cứu mở rộng thị trường của công ty 40 Bảng 1.17.Vốn và tốc độ gia tăng vốn đầu tư qua các năm 44 Bảng 1.18.Máy móc thiết bị hiện có của công ty tính đến hết năm 2008 45 Bảng 1.19.Mức gia tăng và tốc độ gia tăng doanh thu 47 Bảng 1.20.Mức gia tăng và tốc độ gia tăng lợi nhuận 49 Bảng 1.21.Doanh thu và lợi nhuận tăng thêm so với tài sản cố định mới huy động 51 Bảng 1.22.Doanh thu và lợi nhuận tăng thêm so với vốn đầu tư 52 Bảng 1.23.Lao động tăng thêm của công ty qua từng năm 53 Bảng 1.24.Thu nhập bình quân tăng thêm của công ty qua các năm 54 Biểu đồ 1.1.Quy mô vốn đầu tư qua các năm 21 Biểu đồ 1.2:Cơ cấu vốn đầu tư theo nội dung giai đoạn 2005-2008 26 Biểu đồ 1.3.Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực của công ty 36 Biểu đồ 1.4.Doanh thu của Công ty CPSX và TM bao bì C.N.D qua từng năm 48 Biểu đồ 1.5.Lợi nhuận của Công ty CPSX và TM bao bì C.N.D qua từng năm 50 LỜI NÓI ĐẦU Cho đến nay thì hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp không còn xa lạ với bất kỳ các doanh nghiệp sản xuất cũng như các nhà kinh doanh có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất nữa.Nó được hiểu là hoạt động chi dùng vốn cùng các nguồn lực khác trong hiện tại nhằm duy trì sự hoạt động và làm phát triển thêm tài sản của doanh nghiệp ,tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho các thành viên trong doanh nghiệp .Nhưng không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng thực hiện tốt và hiệu quả các nội dung của hoạt động đầu tư phát triển. Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D là một doanh nghiệp nhỏ được thành lập năm 2005 . Đến nay,trải qua hơn 4 năm hoạt động công ty đã có những kết quả kinh doanh đáng khích lệ.Có được kết quả này là nhờ công ty đã quan tâm ,chú trọng nhiều đến hoạt động đầu tư phát triển ,công ty nhận thức được rằng hoạt động đầu tư phát triển là vô cùng quan trọng bởi đầu tư phát triển quyết định tới sự tồn tại và phát triển của công ty.Tuy nhiên là một doanh nghiệp còn non trẻ với hơn 4 năm tồn tại và phát triển,công ty không tránh khỏi gặp nhiều khó khăn và hạn chế làm cho hoạt động đầu tư phát triển không có được kết quả và hiệu quả như mong muốn.Qua quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động đầu tư phát triển của công ty cùng với những kiến thức đã thu được trong quá trình học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân,Em đã quyết định chọn đề tài :"Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D." Em xin trân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt cùng các cô chú,anh chị trong công ty Cổ phấn sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D trong quá trình hoàn thành đề tài này. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Kinh tế đầu tư-PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt,PGS.TS Từ Quang Phương-NXB Trường Đại học kinh tế quốc dân 2007. 2.Giáo trình Lập dự án đầu tư-PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt-NXB Thống Kê,Trường Đại học kinh tế quốc dân 2005. 3.Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-PGS.TS Lưu Thị Hương,PGS.TS Vũ Duy Hào-NXB Trường Đại học kinh tế quốc dân 2007. 4.Giáo trình Thị trường vốn-TS Phạm Văn Hùng-NXB Trường Đại học kinh tế quốc dân 2008. 5.Tài liệu Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại bao bì C.N.D. -Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. -Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty. -Điều lệ của công ty. -Báo cáo tài chính các năm 2005,2006,2007,2008. -Tài liệu về ISO 9001-2000. -Một số tài liệu khác. 6.Một số Website. http://www.vietnam.net. http://www.vnexpress.net. http://www.vnn.vn. http://www.mpi.gov.vn 7.Luận văn tốt nghiệp các khoá 2004,2006-Trường Đại học kinh tế quốc dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY