Đề tài Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2001 - 2005, Chính phủ đã ban hành nhềi u chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa. Đặc biệt, Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg ngày 26/10/2001 về một số biện pháp và chính sách phát tểrin chăn n uôi bò sữa ở Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 được xem như một định hướng chiến lược, là một cơ hội mới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chăn nuôi bò sữa ở nước ta. Kể từ sau khi có Quyết định 167, chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Đàn bò sữa của nước ta đã tăng nhanh về số lượng và chất lượng, tốc độ tăng đàn trong giai đoạn 2001 - 2005 đạt bình quân 26,05%/năm; Sản lượng sữa tươi năm 2005 đạt 198 n gàn tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 32,21%/năm. Trên cơ sở QĐ 167/2001/QĐ-CP, tỉnh Quảng Ninh là một trong 30 tỉnh trong cả nước xây dựng Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa và đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án này tại QĐ số 3211/QĐ-UB ngày 16 tháng 9 năm 2003. Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa đã được triển khai tại huyện Đông Triều từ cuối năm 2003, nhưng cho đến nay khó khăn lớn nhất của người dân chăn nuôi bò sữa là và thiếu thức ăn xanh dùng cho bò trong mùa đông. Đặc biệt quan trọng hơn nữa là người dân không chú trọng đến việc dự trữ thức ăn xanh cho bò sữa vào những mùa khan hiếm thức ăn. Đó là một trong những vấn đề lớn mà người dân nơi đây cần phải khắc phục để đảm bảo cung cấp đủ nguồn thức ăn xanh dùng cho bò sữa vào mùa này. Chính vì vậy, để giải quyết những vấn đề nêu trên và giúp người dân trong Huyện biết cách dự trữ thức ăn xanh cho bò trong mùa đông, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn bò Đông Triều , tỉnh Quảng Ninh." MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Đặt vấn đề . 1 2. Mục đớch và yờu cầu của đề tài . 2 2.1. Mục đớch của đề tài . 2 2.2. Yờu cầu của đề tài . 2 Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIấN CỨU . 3 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 3 1.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của bũ . 3 1.1.1.1. Khỏi niệm về sinh trưởng . 3 1.1.1.2. Cỏc quy luật sinh trưởng . 3 1.1.1.3. Phương phỏp xỏc định khả năng sinh trưởng của bũ . 6 1.1.1.4. Khả năng sinh sản, sức sản xuất và cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới sản lượng sữa của bũ 7 1.1.2. Thức ăn ủ chua . 14 1.1.2.1. Tỏc dụng của thức ăn ủ chua . 14 1.1.2.2. Nguyờn lý ủ chua . 15 1.1.2.3. Kỹ thuật ủ chua cõy ngụ làm thức ăn gia sỳc 18 1.1.2.4. Đỏnh giỏ phẩm chất thức ăn ủ chua 21 1.1.2.5. Lượng thức ăn ủ chua cần thiết .21 1.2. Tỡnh hỡnh nghiờn cứu ở trong và ngoài nước . 22 1.2.1. Tỡnh hỡnh nghiờn cứu ở nước ngoài . 22 1.2.1.1. Sinh trưởng và cỏc yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của bũ 22 1.2.1.2. Đặc điểm về khả năng sinh sản của bũ 24 1.2.1.3. Ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng sữa bũ . 27 1.2.2. Tỡnh hỡnh nghiờn c ứu và phỏt triển chăn nuụi bũ ở trong nước 28 1.2.2.1. Một số kết quả nghiờn cứu 28 1.2.2.2.Tỡnh hỡnh phỏt triển chăn nuụi bũ sữa ở Việt Nam . 32 1.3. Một số thụng tin chớnh về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đụng Triều . 35 1.3.1. Một số thụng tin chớnh về tỉnh Quảng Ninh 35 1.3.2. Một số thụng tin chớnh về huyện Đụng Triều 39 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU 41 2.1. Đối tượng nghiờn cứu 41 2.2. Địa điểm, thời gian nghiờn cứu 41 2.2.1. Địa điểm nghiờn cứu 41 2.2.2. Thời gian nghiờn cứu . 41 2.3. Nội dung nghiờn cứu 41 2.3.1. Thực trạng đàn bũ sữa ở huyện Đụng Triều, tỉnh Quảng Ninh . 41 2.3.2. Nghiờn cứu một số chỉ tiờu về sinh trưởng và cấu tạo thể hỡnh của đàn bờ cỏi hậu bị và đàn bũ tơ hướng sữa nuụi tại huyện Đụng Triều tỉnh Quảng Ninh 41 2.3.3. Nghiờn cứu cỏc chỉ tiờu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất sữa của đàn bũ sữa nuụi tại huyện Đụng Triều 42 2.3.4. Nghiờn cứ u ảnh hưởng của cõy ngụ ủ chua đến khả năng sản xuất sữa của bũ sữa . 42 2.4. Phương phỏp nghiờn cứu 42 2.4.1. Điều tra tỡnh hỡnh phỏt triển chăn nuụi bũ tại huyện Đụng Triều tỉnh Quảng Ninh . 42 2.4.2. Theo dừi một số chỉ tiờu về sinh trưởng của bờ và đ àn bũ sữa của huyện Đụng Triều tỉnh Quảng Ninh ở cỏc lứa tuổi từ sơ sinh đến 36 thỏng tuổi, gồm cỏc chỉ tiờu . 42 2.4.3. Nghiờn cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cõy ngụ ủ chua đến khả năng sản xuất của bũ sữa 44 2.5. Phương pháp xử lý số liệu 46 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 47 3.1. Tỡnh hỡnh phỏt triển chăn nuụi bũ của huyện Đ ụng Triều 47 3.1.1. Số lượng và phõn bố đàn bũ của huyện Đụng Triều . 47 3.1.2. S ốlượng và phõn b ố đàn bũ sữa tại một số xó của huyệnĐụng Tri ều 48 3.1.3. Cơ cấu đàn bũ sữa theo hiện trạng tại một số xó của huyện Đụng Triều . 49 3.1.4. Cơ cấu đàn bũ sữa theo phẩm chất giống tại một số xó của huyện Đụng Triều . 50 3.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bờ sữa huyện Đụng Triều . 51 3.2.1. Khối lượng của bờ sữa ở cỏc thỏng tuổi 51 3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đố i và sinh trưởng tương đối của bờ sữa ở cỏc giai đoạn . 54 3.2.3. Kớch thước một số chiều đo cơ thể của bờ sữa ở cỏc thỏng tuổi . 56 3.2.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hỡnh của bờ . 58 3.3. Đặc điểm sinh trưởng của đàn bũ sữa nuụi tại huyện Đụng Triều 59 3.3.1. Khối lượng tớch luỹ 59 3.3.2. Sinh trưởng tuyệt đối và s inh trưởng tương đối của bũ sữa nuụi tại huyện Đụng Triều 61 3.3.3. Kớch thư ớc một số chiều đo cơ thể của bũ sữanuụi tại huyện Đụng Triều . 63 3.3.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hỡnh của bũ sữa nuụi tại huyện Đụng Triều . 64 3.4. Một số chỉ tiờu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bũ sữa nuụi tại huyện Đụng Triều 65 3.4.1. Một số chỉ tiờu sinh lý sinh sản của bũ sữa 65 3.4.2. Khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bũ F2 nuụi t ại huyện Đụng Triều Quảng Ninh 67 3.5. Kết quả nghiờn cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bũ sữa 68 3.5.1. Kết quả phõn tớch thành pầhn hoỏ học của c õy ngụ tươi và cõy ngụ ủ chua 68 3.5.2. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn cú cõy ngụ ủ chua đến năng suất sữa của đàn bũ thớ nghiệm . 71 3.5.3. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn cú cõy ngụ ủ chua đến chất lượng sữa của đàn bũ thớ nghiệm . 73 3.6. Chi phớ thức ăn 77 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 79 I. Kết luận 79 II. Đề nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY