Đề tài Biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục đối với ngành học mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Đề tài: Biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục đối với ngành học mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (93 trang) MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Sơ lược về vấn đề nghiên cứu 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1. Giáo dục 1.2.2. Giáo dục mầm non 1.2.3. Xã hội hóa giáo dục 1.2.4. Xã hội hóa giáo dục mầm non 1.2.5. Quản lý giáo dục 1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục mầm non và xã hội hóa giáo dục mầm non 1.4. Mục tiêu - Nguyên tắc - Nội dung xã hội hóa giáo dục mầm non. 1.4.1. Mục tiêu xã hội hóa giáo dục mầm non. 1.4.2. Nguyên tắc xã hội hóa giáo dục mầm non. 1.4.3. Nội dung xã hội hóa giáo dục mầm non. 1.5. Quản lý xã hội hóa giáo dục mầm non. 1.5.1. Kế hoạch hóa - Chu trình kế hoạch hóa. 1.5.2. Tổ chức thực hiện 1.5.3. Chỉ đạo, chỉ huy, điều phối 1.5.4. Kiểm tra 1.5. Thông tin CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG HN 2.1. Khái quát về giáo dục của Quận Hai Bà Trưng 2.2. Thực trạng giáo dục mầm non ở Quận Hai Bà Trưng 2.2.1. Giáo dục mầm non ở Hà Nội 2.2.2. Giáo dục mầm non ở Quận Hai Bà Trưng 2.2.3. Giáo dục mầm non ở Quận Hai Bà Trưng: Mạng lưới các nhà trường 2.3. Thực trạng xã hội hoá giáo dục mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng. 2.3.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 2.3.2. Những hoạt động xã hội hóa giáo dục mầm non mà Quận và nhà trường đã thực hiện 2.4. Đánh giá chung về xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng 2.4.1. Đánh giá chung 2.4.2. Những ưu điểm, nhược điểm về xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng 2.4.3. Những thuận lợi và khó khăn XHH GDMN trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON Ở ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG (HÀ NỘI) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 3.1. Định hướng phát triển giáo dục mầm non và xã hội hóa giáo dục mầm non Quận Hai Bà Trưng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay 3.2. Các biện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng. 3.2.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục mầm non và xã hội hóa giáo dục mầm non cho mọi lực lượng chính trị, xã hội của Quận. 3.2.2. Phát huy sứ mạng của trường mầm non vào đời sống cộng đồng, vào việc nôi dạy trẻ thơ đúng phương pháp khoa học. 3.2.3. Huy động cộng đồng tham gia tích cực vào việc nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục mầm non và trường mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng 3.2.4. Hoàn thiện cơ chế phối hợp nhà trường và cộng đồng, phối hợp ngành giáo dục và cơ quan hữu quan để thực hiện xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng 3.2.5. Tổng kết kinh nghiệm tiên tiến về xã hội hóa giáo dục mầm non và có phương thức nhân điển hình 3.3. Kiểm chứng sự nhận thức tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp nêu ra. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY