Đề tài 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (VietcomBank)

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2 1. Khái niệm, chức năng, vai trò và các loại hình của Ngân hàng thương mại 2 1.1 Khái niệm 2 1.2 Chức năng của Ngân hàng thương mại 2 1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại 3 1.4 Các loại hình 5 II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1. Hoạt động huy động vốn 7 1.1 Huy động vốn nhàn rỗi của xã hội 7 1.1.1 Các khoản tiền gửi của khách hàng 7 1.1.2 Vốn vay của các tổ chức tài chính tín dụng 8 1.2 Nguồn vốn vay từ ngân hàng trung ương 8 1.3 Nguồn vốn điều hoà trong hệ thống 8 2. Sử dụng và khai thác nguồn vốn 9 2.1 Hoạt động cho vay 9 2.2 Hoạt động đầu tư 13 2.3 Hoạt động ngân quỹ 13 3. Mối quan hệ giữa huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng Thương mại 14 4. Quản lý hoạt động của Ngân hàng thương mại 15 III. HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.Hiệu quả của công tác sử dụng vốn 16 1.1 Chỉ tiêu phản ánh sử dụng vốn 16 1.1.1. Quy mô cho vay: 17 1.1.2. Chất lượng cho vay 18 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 18 1.2.1. Ảnh hưởng của thẩm định tín dụng 18 1.2.2. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 18 1.2.3 Ảnh hưởng của lãi suất cho vay 19 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI VIETCOMBANK 21 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 21 II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 24 1. Khái quát chung về tình hình sử dụng vốn: 24 2. Hoạt động cho vay 24 2.1. Cho vay ngắn hạn: 26 Dư nợ cho vay DNNN 28 2.2. Cho vay trung và dài hạn: 29 2.3. Đánh giá thị trường cho vay và đầu tư của ngân hàng hiện nay: 31 III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN CỦA VIETCOMBANK. 32 1. Những tồn tại: 32 1.1. Từ phía các cơ quan quản lý: 32 1.2. Những tồn tại từ phía ngân hàng: 35 1.2.1. Những tồn tại trong công tác huy động vốn: 35 1.2.2 Những tồn tại trong công tác sử dụng vốn: 36 CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 37 I.ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI: 37 1. Định hướng trong công tác sử dụng vốn: 37 2. Một số chỉ tiêu cần đạt trong những năm tới: 37 II - GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TỪ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK: 38 1. Giải pháp đối với ngân hàng: 38 1.1 Một số giải pháp chung: 38 1.1.1 Cải tiến hoạt động và mở rộng các hình thức dịch vụ ngân hàng: 38 1.1.2 Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh: 39 1.1.3 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: 39 1.1.4 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng: 39 1.3 Giải pháp đối với công tác sử dụng vốn: 40 1.3.1 Đa dạng hoá các hình thức kinh doanh và hoạt động: 40 1.3.2 Thực hiện nghiệp vụ chiết khấu đối với sổ tiết kiệm và các chứng chỉ tiền gửi: 40 1.3.3 Ngân hàng cần có phương thức đầu tư thích hợp đối với các loại hình doanh nghiệp: 42 1.3.4 Thực hiện Marketing ngân hàng: 44 1.3.5 Thực hiện triệt để cơ cấu khoán tài chính đối với cán bộ tín dụng: 44 1.3.6 Mở rộng hoạt động cho vay tín chấp: 45 2. Giải pháp về phía Nhà nước: 46 2.1 Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức và đổi mới hoạt động của hệ thống ngân hàng: 46 2.2 Nâng cao năng lực điều hành của cán bộ quản lý ở ngân hàng cơ sở: 48 2.3 Hoàn thiện môi trường pháp lí cho hoạt động ngân hàng: 49 2.4 Tối ưu chính sách trợ giá, bảo hiểm: 49 2.5 Mở rộng quyền phán quyết cho các chi nhánh: 50 2.6 Xây dựng và củng cố thị trường tài chính: 50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY