Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước độc quyền ơ Việt Nam

<p> MỤC LỤC TRANG PHUÏ BÌA LÔØI CAM ÑOAN MUÏC LUÏC DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CHÖÕ VIEÁT TAÉT DANH MUÏC CAÙC BAÛNG, BIEÅU MỞ ĐẦU NỘI DUNG TRANG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN 1.1- Lý luận về cổ phần hoá. 1.1.1 – Khái niệm cổ phần hoá DNNN 1.1.2 – Phân loại 1.1.3 - Tác động của cổ phần hoá đến nền kinh tế 1.2- Lý luận về công ty cổ phần. 1.2.1 – Khái niệm công ty cổ phần 1.2.2 – Đặc điểm công ty cổ phần 1.2.3 – Sự ra đời của công ty cổ phần là tất yếu khách quan 1.3 -Lý luận về Doanh nghiệp nhà nước độc quyền. 1.3.1 – Khái niệm DNNN độc quyền 1.3.2 – Đặc điểm DNNN độc quyền 1.3.3 – Khái niệm về Độc quyền bán, Song độc quyền, Độc quyền mua, Độc quyền tự nhiên 1.4 – Sự cần thiết phải Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước độc quyền ở Việt Nam. 1.4.1 – Mục tiêu cổ phần hóa 1.4.2 – Sự cần thiết phải cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam 1.5 – Kinh nghiệm cổ phần hoá DNNN ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 1.5.1 – Cổ phần hóa ở Trung Quốc. 1.5.2 - Cổ phần hóa ở Hungary 1.5.3 - Cổ phần hóa ở Nga 1.5.4 – Tư nhân hóa ở Anh 20 1.5.5 – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Kết luận chương 1 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DNNN ĐỘC QUYỀN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 - Tình hình cổ phần hóa DNNN và DNNN độc quyền ở nước ta trong thời gian qua: 2.1.1 Tình hình cổ phần hóa DNNN ở nước ta trong thời gian qua 2.1.1.1 Giai đoạn thí điểm từ năm 1992 đến tháng 5/1996 2.1.1.2 Giai đoạn mở rộng thí điểm từ cuối năm 1996 đến tháng 6/1998 2.1.1.3 Giai đoạn triển khai từ tháng 7/1998 đến nay 2.1.2 Tình hình cổ phần hóa DNNN độc quyền ở nước ta trong thời gian qua 2.1.2.1 - Ngành Bưu chính viễn thông (VNPT) 2.1.2.2 - Ngành Hàng Không Việt nam (Vietnam Airlines) 2.1.2.3 - Ngành Điện lực (EVN) 2.1.2.4 - Ngành Nước ( SAWACO ) 2.2 - Cơ chế chính sách và tổ chức bộ máy chỉ đạo công tác cổ phần hóa ở Việt Nam. 2.2.1 – Cơ chế chính sách 2.2.2 – Công tác tổ chức bộ máy chỉ đạo 2.3 – Những thành tựu đạt được và những vấn đề còn tồn tại của tiến trình cổ phần hóa DNNN độc quyền ở nước ta trong thời gian qua: 2.3.1 Những thành tựu đạt được 2.3.1.1 – Huy động vốn nhàn rỗi, mở rộng sản xuất kinh doanh 2.3.1.2 – Giải pháp hữu hiệu tăng vốn, đầu tư đổi mới công nghệ 2.3.1.3 – Tăng cường vai trò chủ đạo của DNNN 2.3.1.4 – Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển 2.3.1.5 – Cải thiện vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động trong công ty cổ phần 2.3.2 Những vấn đề tồn tại, vướng mắc 2.3.2.1 - Quy mô cổ phần hoá vẫn còn nhỏ, tốc độ vẫn còn chậm và còn nhiều bất cập 2.3.2.2 – Các chế độ, chính sách hiện hành về cổ phần hóa DNNN ch ưa đủ sức hấp dẫn, khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp và người lao động tham gia tích cực vào cổ phần hóa 2.3.2.3 – Quy trình cổ phần hóa còn phức tạp, nhiều thủ tục phiền hà, nhất là việc xử lý những vấn đề tài chính 2.3.2.4 – Nhận thức về cổ phần hóa chưa được nhất quán trong các cấp, các ngành và các cơ sở 2.3.2.5 – Thị trường chứng khoán chưa hoàn hảo 2.3.2.6 – Gặp vướng mắc trong khâu định giá DNNN độc quyền 2.3.2.7 – Gặp vướng mắc trong vấn đề xử lý nợ tồn đọng 2.3.2.8 – Cổ phần hóa khép kín làm cho chủ trương cổ phần hóa DNNN độc quyền khó đạt tới mục tiên ban đầu Kết luận chương 2 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DNNN ĐỘC QUYỀN Ở VIỆT NAM 3.1. Định hướng, chủ trương cổ phần hóa DNNN độc quyền ở nước ta 3.2. Căn cứ đề xuất giải pháp 3.3. Giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN độc quyền ở nước ta 3.3.1 Nhóm giải pháp Vi mô 3.3.1.1 Giải pháp giải quyết vướng mắc trong khâu định giá DNNN độc quyền 3.3.1.2 Giải pháp giải quyết vướng mắc trong khâu xử lý nợ khó đòi, nợ tồn đọng trước khi cổ phần hoá 3.3.1.3 Giải pháp giải quyết vấn đề lao động dôi dư sau cổ phần hóa trong DNNN độc quyền 3.3.1.4 Công khai hóa thông tin và chấm dứt cổ phần hoá khép kín tại các DNNN độc quyền 3.3.1.5 Giải pháp đưa ra những biện pháp chiến lược mới cho quá trình cổ phần hoá 3.3.2 Nhóm giải pháp Vĩ mô 3.3.2.1 Đổi mới tư duy về cổ phần hoá DNNN độc quyền trong các cấp quản lý 3.3.2.2 Xác định tiêu chí lựa chọn DNNN thực hiện cổ phần hoá 3.3.2.3 Hoàn thiện thị trường chứng khoán ở Việt Nam: 3.3.2.4 Hoàn thiện khung pháp lý về cổ phần hoá DNNN nói chung và DNNN độc quyền nói riêng 3.3.2.5 Giải pháp đơn giản hóa thủ tục, cải cách hành chính trong tiến trình cổ phần hoá Kết luận chương 3 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY