Đánh giá tình trạng nhiễm tomato spotted wilt virus trên cà chua tại tỉnh tiền giang bằng kỹ thuật elisa và xây dựng quy trình chẩn đoán tomato spotted wilt virus bằng kỹ thuật rt – pcr

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG LỜI CẢM TẠ iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN v SUMMARY vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC HÌNH . xi DANH SÁCH CÁC BẢNG . xii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ xiii Chương 1. MỞ ĐẦU .1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích .2 1.3. Yêu cầu .2 Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1. Sơ lược về cây cà chua .3 2.1.1. Nguồn gốc và phân bố 3 2.1.2. Phân loại học .4 2.1.3. Đặc điểm thực vật học .4 2.1.4. Giá trị dinh dưỡng .5 2.2. Sơ lược về bệnh hại cà chua .6 2.2.1. Đặc điểm chung bệnh do virus 6 2.2.2. Sự lan truyền bệnh virus thực vật .7 2.2.3. Sơ lược về TSWV .8 2.2.3.1. Nguồn gốc TSWV 8 2.2.3.2. Cấu trúc TSWV 9 2.2.3.3. Phân loại TSWV 10 2.2.3.4. Dãy ký chủ của TSWV 11 2.2.3.5. Con đường truyền bệnh 11 2.2.3.6. Hình thức tấn công và gây bệnh .12 2.2.3.7. Điều kiện phát triển 13 2.2.3.8. Triệu chứng bệnh .13 2.2.3.9. Khống chế bệnh do TSWV .14 2.3. Các phương pháp chẩn đoán bệnh .16 2.3.1. Phương pháp chẩn đoán dựa vào triệu chứng .16 2.3.2. Phương pháp chẩn đoán bằng cây chỉ thị 17 2.3.3. Phương pháp chẩn đoán bằng kính hiển vi điện tử .17 2.3.4. Phương pháp ELISA .18 2.3.5. Phương pháp RT – PCR 19 2.3.5.1. Nguyên tắc của phương pháp PCR 19 2.3.5.2. Nested PCR 20 2.3.5.3. RT – PCR (Reverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction) .20 2.4. Một số kết quả nghiên cứu về TSWV 23 2.4.1. Nghiên cứu nước ngoài .23 2.4.2. Nghiên cứu trong nước .23 Chương 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 24 3.2. Vật liệu .24 3.2.1. Dụng cụ và thiết bị 24 3.2.1.1. Dụng cụ 24 3.2.1.2. Máy móc, thiết bị .25 3.2.2. Hoá chất 25 3.2.2.1. Hoá chất dùng trong kỹ thuật ELISA .25 3.2.2.2. Hóa chất dùng trong kỹ thuật RT – PCR .26 3.3. Phương pháp nghiên cứu 28 3.3.1. Nội dung nghiên cứu .28 3.3.2. Phương pháp lấy mẫu 28 3.3.3. Phương pháp phát hiện TSWV .30 3.3.3.1. Phương pháp ELISA 30 3.3.3.2. Phương pháp RT – PCR .32 3.3.3.3. Đổ gel điện di .38 Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1. Kết quả phát hiện TSWV bằng kỹ thuật ELISA 40 4.1.1. Tỉ lệ nhiễm TSWV tại hai xã thuộc huyện Chợ Gạo 40 4.1.2. Tỉ lệ nhiễm TSWV tại hai xã thuộc thị xã Gò Công .41 4.1.3. Tỉ lệ nhiễm bệnh TSWV của huyện Chợ Gạo và thị xã Gò Công 42 4.1.4. Tỉ lệ nhiễm TSWV theo triệu chứng .43 4.2. Kết quả phát hiện TSWV bằng kỹ thuật RT – PCR .44 4.2.1. Kết quả kiểm tra sản phẩm RNA 44 4.2.2. Kết quả điện di sản phẩm cDNA 45 4.2.3. Kết quả kiểm tra độ đặc hiệu của mồi .46 4.2.4. Kết quả phản ứng RT – PCR .46 4.2.4.1. Phản ứng RT – PCR hai bước 46 4.2.4.2. Phản ứng RT – PCR một bước .46 Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .48 5.1. Kết luận 48 5.2. Đề nghị .48 TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1. Cấu trúc virus TSWV 10 Hình 2.2. Chu trình sống của bọ trĩ .12 Hình 2.3. Triệu chứng TSWV trên cà chua 14 Hình 2.4. Quy trình RT – PCR một bước .21 Hình 2.5. Quy trình RT – PCR hai bước .21 Hình 4.1. Kết quả điện di RNA tổng số 44 Hình 4.2. Kết quả điện di sản phẩm cDNA 45 Hình 4.3. Kết quả điện di sản phẩm RT – PCR một bước .47 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1. Thành phần dinh dưỡng trong 100 g thịt trái cà chua (McGlasson, B., 1993; PROSEA, 1994) 5 Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí lấy mẫu 30 Bảng 3.2. số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu .30 Bảng 3.3. Sơ đồ bố trí ELISA .31 Bảng 3.4. Thành phần hóa chất RT – PCR một bước .35 Bảng 3.5. Thành phần hóa chất tổng hợp cDNA 36 Bảng 3.6. Thành phần hoá chất PCR 37 Bảng 4.1. Tỉ lệ nhiễm TSWV tại xã Bình Ninh và xã Hòa Định thuộc huyện Chợ Gạo 40 Bảng 4.2. Tỉ lệ nhiễm TSWV tại xã Bình Nhì và xã Thạnh Nhật thuộc thị xã Gò Công 41 Bảng 4.3. Tỉ lệ nhiễm TSWV của huyện Chợ Gạo và thị xã Gò Công 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY