Đánh giá sự phát triển trong công tác quản lý, quy hoạch đô thị ở thành phố Cà Mau trong những năm gần đây

CẤU TRÚC ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU1 I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔ THỊ. 1 1.Định nghĩa đô thị1 2.Những đặc điểm cơ bản của đô thị1 3.Phân loại đô thị1 3.1Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị1 3.2Tiêu chuẩn phân loại đô thị tại Việt Nam2 3.2.1Đô thị loại đặc biệt2 3.2.2Đô thị loại I. 2 3.2.3Đô thị loại II. 2 3.2.4Đô thị loại III. 3 3.2.5Đô thị loại IV3 3.2.6Đô thị loại V3 3.2.7Tiêu chuẩn phân loại đô thị áp dụng cho các trường hợp đặc biệt (đối với một số đô thị loại III, loại IV và loại V)4 4.Các yếu tố cơ bản phân loại một đô thị4 4.1.Yếu tố 1: Chức năng của đô thị4 4.2.Yếu tố 2: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động.6 4.3.Yếu tố 3: Cơ sở hạ tầng đô thị6 4.4.Yếu tố 4: Quy mô dân số đô thị7 4.5.Yếu tố 5: Mật độ dân số. 7 5.Các tình huống ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị8 5.1Tình trạng. 8 5.2Vị trí8 5.3Chức năng. 8 5.4Lịch sử và văn hóa. 9 5.5Giai đoạn phát triển. 9 5.6Cơ chế nền tảng. 9 6.Những yếu tố ảnh hưởng đến quy mô đô thị10 6.1Ảnh hưởng của tài nguyên khu vực. 10 6.1.1Tài nguyên đất đai10 6.1.2Tài nguyên nước. 10 6.1.3Tài nguyên năng lượng. 11 6.2Ảnh hưởng của vị trí11 6.2.1Vị trí giao thông. 11 6.2.2Vị trí địa lý kinh tế. 11 6.3Ảnh hưởng của công trình đô thị12 6.4Ảnh hưởng của thực lực kinh tế đô thị đối với quy mô đô thị12 II.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔ THỊ HÓA13 1.Đô thị hóa. 13 2.Sự phát triển của đô thị hóa. 13 3.Sự thay đổi cơ cấu lao động trong quá trình đô thị hóa. 14 4.Phương pháp đánh giá mức độ đô thị hóa. 15 4.1Phương pháp chỉ số chủ yếu. 15 4.2Phương pháp chỉ tiêu thích hợp. 16 5.Tiền đề của đô thị hóa. 17 5.1Tiền đề thứ nhất17 5.2Tiền đề thứ hai18 III.Các khu chức năng đô thị và cách bố trí18 1.Các khu chức năng đô thị18 2.Cách bố trí các khu chức năng đô thị19 2.1Khu công nghiệp. 19 2.1.1Các loại hình khu công nghiệp. 19 2.1.2Nguyên tắc bố trí khu công nghiệp đô thị20 2.2Khu kho tàng. 20 2.2.1Các loại kho tàng. 21 2.2.2Nguyên tắc bố trí21 2.3Khu đất dân dụng. 21 2.4Khu trung tâm đô thị22 2.4.1Các bộ phận chức năng trong khu trung tâm đô thị22 2.4.2Chọn vị trí xây dựng khu trung tâm22 2.5Khu đất giao thông đô thị22 2.5.1Chức năng của đường giao thông đô thị23 2.5.2Một số nguyên tắc cơ bản về quy hoạch hệ thống giao thông đô thị23 2.5.3Hình thức tổ chức mạng lưới giao thông thành phố. 24 2.6Khu cây xanh. 24 2.6.1Chức năng cây xanh đô thị24 2.6.2Một số chỉ tiêu và nguyên tắc cơ bản quy hoạch cây xanh đô thị24 2.7Khu đất đặc biệt24 2.7.1Các loại đất đặc biệt25 2.7.2Những yêu cầu trong việc bố trí đất đặc biệt của thành phố. 25 IV.XU THẾ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM . 25 1.Xu hướng đô thị hóa và phát triển đô thị trên thế giới26 2.Quá trình phát triển và những vấn đề cần giải quyết29 2.1 Những vấn đề nảy sinh trong phát triển mở rộng các khu đô thị29 2.2 Tài chính cho phát triển đô thị30 3.Thực trạng đô thị hóa ở Việt Nam31 4.Xu hướng phát triển các đô thị lớn của Việt Nam đến năm 2020. 32 4.1.Các dạng phát triển không gian đô thị ở Việt Nam hiện nay. 32 4.2.Bố trí không gian lãnh thổ hệ thống đô thị Việt Nam trong tương lai33 4.3.Những nội dung chủ yếu của xu hướng và hình thái phát triển các đô thị lớn ở nước ta34 V.GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU - THÀNH PHỐ CÀ MAU35 1.Lịch sử hình thành phát triển đô thị35 2.Vị trí địa lý. 36 3.Địa hình, địa chất37 3.1Địa hình. 37 3.2Địa chất37 4.Khí hậu, khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước. 37 5.Tài nguyên khoáng sản. 38 6.Tài nguyên nhân văn. 38 CHƯƠNG II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP. 38 I.PHƯƠNG TIỆN38 1.Bản đồ. 39 2.Các tài liệu liên quan đến đánh giá thực trạng đô thị hóa thành phố Cà Mau. 39 II.PHƯƠNG PHÁP. 39 1.Phương pháp thực hiện. 39 1.1Thu thập thông tin trong phòng. 39 1.2Điều tra khảo sát thực địa. 40 1.3Phương pháp đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội40 1.4Phương pháp đáng giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai40 1.5Phương pháp thực hiện và phân tích số liệu. 40 2.Các bước thực hiện. 42 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN43 I.HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI - XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CÀ MAU43 1.Hiện trạng dân số và lao động. 43 1.1Dân số. 43 1.1.1Dân cư. 43 1.1.2Cơ cấu dân số thành thị nông thôn. 44 1.1.3Tỷ lệ tăng dân sô tự nhiên. 44 1.1.4Tỷ lệ tăng cơ học. 44 1.1.5Dân tộc. 44 1.2Lao động. 45 2.Hiện trạng sử dụng đất45 3.Hiện trạng kinh tế. 48 3.1Tốc độ tăng trưởng kinh tế. 48 3.2Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 48 3.4Thương mại - dịch vụ. 50 3.5Nông nghiệp, thủy sản. 51 4.Hiện trạng các ngành văn hóa – xã hội51 4.1Giáo dục – đào tạo. 51 4.2Chăm sóc sức khỏe nhân dân. 52 4.3Văn hóa – thể thao và truyền thanh. 52 4.4Chính sách xã hội53 4.5Khoa học công nghệ - môi trường. 53 5.Hiện trạng xây dựng. 54 5.1Công trình công nghiệp kho tàng. 54 5.2Công sở và công trình phục vụ công cộng. 55 5.2.1Công trình hành chính, công cộng tỉnh. 55 5.2.2Công trình hành chính Thành phố. 55 5.2.3Công trình hành chính cấp phường. 55 5.3Công trình văn hóa – thể thao. 55 5.4Công trình thương mại – dịch vụ - du lịch. 56 5.4.1Thương mại – dịch vụ. 56 5.4.2Du lịch. 56 5.5Y tế. 57 5.6Giáo dục – đào tạo, dạy nghề. 57 5.6.1Giáo dục phổ thông. 57 5.6.2Giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề. 57 5.7Nhà ở. 57 6.Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật58 6.1Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng. 58 6.1.1Địa hình. 58 6.1.2Đánh giá đất xây dựng. 59 6.2Giao thông. 59 6.2.1Giao thông đối ngoại60 6.2.2Giao thông nội ô Thành phố. 62 6.3Cấp điện. 63 6.3.1Nguồn điện. 63 6.3.2Phụ tải điện. 63 6.4Cấp nước. 63 6.4.1Nguồn nước. 64 6.4.2Mạng lưới cấp nước. 64 6.5Hiện trạng hệ thống thoát nước. 65 6.6Vệ sinh môi trường đô thị66 6.7Nghĩa địa. 67 6.8Công viên cây xanh. 68 6.9Chiếu sáng công cộng. 69 II.ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CÀ MAU THEO PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM69 III.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THÀNH TỰU 9 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ79 1.Về ưu điểm tiến bộ. 79 2.Về hạn chế yếu kém79 IV.ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CÀ MAU81 1.Bối cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 81 1.1.Bối cảnh trong nước và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 81 1.1.1.Bối cảnh trong nước. 81 1.1.2.Phương hướng phát triển vùng ĐBSCL82 1.2.Bối cảnh trong tỉnh Cà Mau và khu vực lân cận. 83 1.2.1.Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau đến năm 2010. 83 1.2.2.Mục tiêu, quan điểm phát triển đô thị tỉnh Cà Mau đến năm 2010. 84 1.2.3.Mối quan hệ với các huyện trong tỉnh và khu vực. 85 2.Những điều kiện bên trong ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố Cà Mau. 86 2.1Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 86 2.1.1Thuận lợi86 2.1.2Hạn chế. 86 2.2Điều kiện kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố Cà Mau. 86 2.2.1Thuận lợi86 2.2.2Hạn chế. 87 V.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2010. 88 1.Quan điểm và mục tiêu phát triển. 88 1.1.Quan điểm phát triển. 88 1.2.Mục tiêu phát triển đô thị88 2.Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị89 2.1Quy hoạch sử dụng đất89 2.2Định hướng phát triển không gian đô thị90 2.2.1Chọn đất xây dựng đô thị90 2.2.2Quy hoạch phát triển không gian đô thị, phân khu chức năng. 91 2.2.3Định hướng quy hoạch khu vực nông thôn ngoại thành (ngoại thị)95 2.3Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật96 2.3.1Giao thông. 96 2.3.2Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng. 99 2.3.3Cấp nước. 100 2.3.4Thoát nước bẩn và vệ sinh đô thị101 2.3.5Cấp điện và chiếu sáng công cộng. 102 2.3.6Mạng lưới bưu chính - viễn thông. 103 3.Lĩnh vực phát triển các ngành kinh tế. 103 3.1Công nghiệp, TTCN, xây dựng. 103 3.1.1Quan điểm và mục tiêu phát triển. 103 3.1.2Định hướng phát triển các ngành công nghiệp. 103 3.2Thương mại - dịch vụ - du lịch. 104 3.2.1Quan điểm và mục tiêu phát triển chung của ngành dịch vụ. 104 3.2.2Định hướng phát triển các ngành thương mại - dịch vụ - du lịch. 105 3.3Nông nghiệp -thủy sản. 107 4.Phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực xã hội107 4.1.Dân số, nguồn nhân lực. 108 4.1.1.Dân số. 108 4.1.2.Lao động, việc làm108 4.2.Giáo dục đào tạo. 110 4.3.Y tế. 110 4.4.Văn hóa - thông tin. 111 4.5.Thể dục - thể thao. 111 4.6.An ninh quốc phòng. 111 VI.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010. 112 1.Nhiệm vụ. 112 1.1Quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị112 1.2Về kinh tế. 113 1.3Dân số, nguồn nhân lực. 114 1.4Văn hóa, giáo dục, y tế. 114 1.5Về đời sống. 114 1.6Về môi trường. 114 1.7Về an ninh trật tự an toàn xã hội115 2.Giải pháp. 115 2.1Giải pháp về quản lý xây dựng. 115 2.2Giải pháp về vốn. 115 2.3Cơ chế chính sách. 116 2.4Mở rộng thị trường. 117 2.5Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. 117 2.6Phát triển nguồn nhân lực. 118 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 118 I.KẾT LUẬN118 II.KIẾN NGHỊ. 119

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY