Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . MỤC LỤC BIỂU BẢNG . LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CPH DNNN 6 1.1 Một số vấn đề về DNNN. .6 1.1.1 Khái niệm DNNN .6 1.1.2 Tình hình hoạt động của các DNNN. .6 1.2 Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần 10 1.2.1 Khái niệm công ty cổ phần .10 1.2.2 Đặc điểm công ty cổ phần 10 1.3 Cơ sở lý luận về CPH DNNN 11 1.3.1 Khái niệm CPH DNNN .11 1.3.2 CPH DNNN là một xu thế tất yếu 12 1.3.4 Mục tiêu CPH DNNN .14 1.4 Kinh nghiệm thực tiễn CPH ở một số quốc gia trên thế giới. .16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DNNN CPH TẠI TP CẦN THƠ 21 2.1 Thực trạng tình hình CPH DNNN ở Việt Nam 21 2.1.1 Những kết quả đạt được của tiến trình CPH DNNN. .23 2.1.2 Những tồn tại yếu kém của tiến trình CPH DNNN Việt Nam .24 2.2 Khái quát về tình hình KT-XH Thành phố Cần Thơ. .26 2.3 Thực trạng CPH ở TP. Cần Thơ 30 2.3.1 Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ .30 2.3.2 Theo số liệu điều tra năm 2004 .31 2.3.2.1 Cơ cấu ngành nghề và qui mô của các DNNN đã được CPH 32 2.3.2.2 Tiến trình CPH .33 2.3.2.3 Cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp sau CPH 35 2.3.2.4 Lao động 36 2.3.2.5 Hiệu quả kinh doanh của các DNNN sau CPH 37 2.4 Những tồn tại làm chậm tiến trình CPH ở TP. Cần Thơ 39 2.4.1 Nhận thức của các cấp các ngành, cán bộ, công nhân viên: .39 2.4.2 Chủ trương, chính sách về CPH: 39 2.4.3 Xác định giá trị doanh nghiệp .39 2.4.4 Chế độ ưu đãi, ưu tiên 40 2.4.5 Vấn đề hậu CPH .40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH CPH CÁC DNNN TẠI TP. CẦN THƠ .42 3.1 Giải pháp ở tầm vi mô .42 3.1.1 Nâng cao nhận thức về CPH .42 3.1.2 Xử lý nợ khó đòi, nợ tồn đọng trước khi CPH .43 3.1.3 Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp. 44 3.1.4 Đảm bảo lợi ích của người lao động trong doanh nghiệp CPH .46 3.1.5 Chính sách đối với cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp khi CPH 48 3.1.6 Tiếp tục xử lý hệ quả của quá trình CPH 49 3.2 Giải pháp ở tầm vĩ mô .50 3.2.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc thực hiện CPH 50 3.2.2 Cải tiến các thủ tục hành chính liên quan đến CPH .50 3.2.3 Chính sách ưu đãi đối với DNNN thực hiện CPH .51 3.2.4 Xây dựng tiền đề và tiến tới thành lập trung tâm giao dịch chứng khoán ở TP. Cần Thơ .52 3.2.5 Thiết lập cơ quan chuyên trách về CPH DNNN .53 3.2.6 Quan tâm hơn nữa tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần .53 KẾT LUẬN 55 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU DNNN được xem là xương sống của nền kinh tế Việt Nam. Nhìn chung, DNNN đang chiếm tới 70% tài sản quốc gia, 50% vốn đầu tư toàn xã hội. Chính vì vậy, DNNN hiện nay đang giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế và có nhiều đóng góp rất lớn vào các nguồn thu của NSNN. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì khu vực kinh tế này vẫn bộc lộ rất nhiều mặt yếu kém. Trong nền kinh tế ở nước ta, có nhiều khu vực hoạt động tương đối kém hiệu quả và khu vực DNNN là một trong những khu vực điển hình. Chỉ có khoảng 77,2% số DNNN hiện hoạt động có lãi, số còn lại bị lỗ hoặc hoà vốn. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp tích cực nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Đây được xem như là một việc làm mang tính tất yếu khách quan. Để đổi mới cách quản lý, huy động vốn đầu tư đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, giữ vững vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân thì việc thực hiện CPH các DNNN là con đường đúng đắn và phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay. CPH DNNN là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm huy động thêm nguồn vốn xã hội vào phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động để sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản của Nhà nước cũng như của toàn xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Đây được xem là một trong những giải pháp chủ yếu để đổi mới cơ bản khu vực kinh tế nhà nước, tăng khả năng cạnh tranh của các DNNN nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung trong điều kiện hội nhập. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng khích lệ, chương trình CPH so với yêu cầu và kế hoạch đề ra diễn ra còn chậm. Kế hoạch CPH đưa ra hàng năm nhưng chưa có năm nào thực hiện đạt được kết quả như mong muốn. Một vấn đề đáng lưu tâm nữa là hiện tượng CPH “khép kín” trong nội bộ doanh nghiệp. Sau khi CPH, về nhiều mặt từ nhân sự đến tài chính, quản trị doanh nghiệp vẫn chưa trở thành công ty cổ phần đích thực, khả năng giám sát của cổ đông bị hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sự nhận thức, về cơ chế chính sách, về bộ máy và tổ chức chỉ đạo thực hiện. Cần Thơ cũng không là một ngoại lệ, tình hình CPH ở TP. Cần Thơ cũng chậm như tình hình chung của cả nước. CPH DNNN với mục tiêu chính là nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty đã CPH trên cả nước cũng như ở TP. Cần Thơ. Tuy nhiên, sau CPH, các DNNN đã CPH có đạt được mục tiêu đề ra lúc đầu hay không, thực trạng hoạt động như thế nào ? Để giải đáp các vấn đề trên tôi chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN CPH tại Thành phố Cần Thơ” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của tôi. Mục tiêu bao quát trong luận văn này là đánh giá thực trạng tiến trình CPH của Việt Nam nói chung và của TP. Cần Thơ nói riêng; tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến trình CPH và những tác động của CPH đến sự phát triển và hiệu quả hoạt động của các DNNN ở TP. Cần Thơ; đề ra một số biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại của tiến trình CPH ở TP. Cần Thơ. Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, đề tài đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến tình hình CPH các DNNN ở Việt Nam, tập trung phân tích và đánh giá tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động của các DNNN trước và sau khi tiến hành CPH diễn ra trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện thành công và có hiệu quả công cuộc CPH DNNN ở TP. Cần Thơ. Với phạm vi nêu trên, đề tài sử dụng số liệu thứ cấp từ đề tài cấp Bộ của thạc sỹ Trương Đông Lộc về CPH ở Việt Nam, Niên giám thống kê, Ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, internet, sách báo, tạp chí và các Nghị định, các văn bản có liên quan của Chính phủ về CPH DNNN. Để làm nổi bật các mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng dựa trên các biểu bảng thống kê. Nội dung đề tài được trình bày trong 3 chương chính. Sau lời mở đầu, chương 1 trình bày một số cơ sở lý luận và thực tiễn CPH các DNNN. Chương 2 phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của các DNNN CPH tại TP. Cần thơ. Trước khi kết luận, chương 3 đề ra một số giải pháp thích hợp cho tiến trình CPH ở TP. Cần Thơ. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY