Công nghệ sản xuất nước giải khát từ mít

MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách các chữ viết tắt . vii Danh sách các hình viii Danh sách các bảng ix LỜI MỞ ĐẦU .1 Chương I: TỔNG QUAN 2 I. Tổng quan về mít .3 ̀ ́ ́ I.1. Nguôn gôc va phân bô .3̀ I.2. Phân loai 3 ̣ I.3. Đặc đỉm .5 I.4. Đặc đỉm sinh thái .6 I.5. Kỹ thuật trồng .6 ̉ I.5.1. Chuân bi 6 ̣ ̀ I.5.2. Trông .7 I.6. Giá trị kinh tế 8 ́ ́ I.7. Thu hoach va chê biên 8 ̣ ̀ I.8. Giá trị dinh dững c̉a mít 8 II. Các sản phẩm chế biến t̀ mít .10 III. Công nghệ sản xuất nước quả .10 III.1. Công nghệ tổng quát .11 III.2. Các nghiên ću trong và ngoài nước .19 Chương II: NGUYÊN LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 I. Thời gian và địa đỉm 21 I.1. Thời gian 21 I.2. Địa đỉm .21 II. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị trong nghiên ću 21 II.1. Nguyên liệu 21 II.2. Hóa chất .21 10 II.3. Thiết bị .21 III. Phương pháp nghiên ću 22 III.1. Nước mít đục .22 III.1.1. Quy trình .22 III.1.2. Nội dung nghiên ću 22 III.1.2.1. Khảo sát quá trình trích ly .22 III.1.2.2. Quá trình phối chế .24 III.1.2.3. Bảo quản .25 III.2. Nước mít trong 26 III.2.1. Quy trình 26 III.2.2. Nội dung nghiên ću 26 III.2.2.1. Khảo sát ảnh hưởng c̉a enzyme pectinase 26 III.2.2.2. Quá trình lọc trong 26 III.2.2.3. Quá trình phối chế .27 III.2.2.4. Bảo quản .28 IV. Phương pháp phân tích .28 IV.1. Phương pháp hóa lý 28 IV.1.1. Xác định hàm lượng đường tổng số hòa tan .28 IV.1.2. Xác định hàm lượng chất khô .30 IV.1.3. Xác định hàm lượng đạm bằng phương pháp Kjeldahl .30 IV.1.3.1. Nguyên tắc 30 IV.1.3.2. Cách xác định hàm lượng đạm 30 IV.1.4. Xác định độ acid .31 IV.1.5. Xác định độ pH .31 IV.2. Phương pháp phân tích vi sinh 31 IV.2.1. Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí 31 IV.2.2. Xác định Coliforms, Escherichia coli 32 Chương III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 I. Thành phần hóa học c̉a nguyên liệu .34 II. Nước quả đục 35 II.1. Nghiên ću quá trình tách trích ly 35 II.1.1. Tỉ lệ nước mít .35 11 II.1.2. Nhiệt độ chần 36 II.1.3. Thời gian chần 37 II.2. Quá trình phối chế 39 II.3. Phân tích sản phẩm .40 II.3.1. Phân tích thành phần nước mít 40 II.3.2. Đánh giá cảm quan 42 II.4. Bảo quản 42 III. Nước quả trong 43 III.1. Ảnh hưởng c̉a enzyme pectinase đến quá trình tách trích ly .43 III.1.1. Ảnh hưởng c̉a nồng độ enzyme pectinase 43 III.1.2. Ảnh hưởng c̉a thời gian ̉ enzyme pectinase .45 III.2. Phân tích sản phẩm .47 III.2.1. Phân tích thành phần nước mít 47 III.2.2. Đánh giá cảm quan 49 III.3. Bảo quản 49 Chương IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 55 13 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1.1: Cây và quả mít thường .4 Hình 1.2: Cây và quả mít tố nữ 4 Hình 3.1: Đồ thị đường chuẩn 34 Hình 3.2: Sản phẩm nước mít đục 40 Hình 3.3: Kết quả kiểm tra tổng vi sinh vật hiếu khí trên môi trường PCA 41 Hình 3.4: Kết quả kiểm tra Coliform và E.coli trên môi trường Lauryl Sulfate 41 Hình 3.5: Bã mít khi dùng nồng độ enzyme pectinase 0,5% .44 Hình 3.6: Bã mít khi dùng nồng độ enzyme pectinase 1% 44 Hình 3.8: Bã mít khi dùng nồng độ enzyme pectinase 2% 45 Hình 3.7: Bã mít khi dùng nồng độ enzyme pectinase 1,5% .45 Hình 3.10: Sản phẩm nước mít trong .47 Hình 3.11: Kết quả kiểm tra tổng vi sinh vật hiếu khí trên môi trường PCA 48 Hình 3.12: Kết quả kiểm tra Colifrom và E.coli trên môi trường Lauryl Sulfate 48 14 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1: So sánh thành phần dinh dưỡng giữa mít với xoài và chuối 9 Bảng 3.1: Thành phần hóa học múi mít .34 Bảng 3.2: Kết quả tỉ lệ nước mít .35 Bảng 3.3: Kết quả nhiệt độ chần mít 36 Bảng 3.4: Kết quả thời gian chần mít .38 Bảng 3.5: Kết quả quá trình phối chế .39 Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong nước mít 40 Bảng 3.7: Thành phần hóa học trong 100 ml nước mít 41 Bảng 3.8: Kết quả kiểm tra vi sinh của nước mít đục 42 Bảng 3.9 : Quá trình bảo quản của nước mít đục .42 Bảng 3.10: Ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến tỉ lệ trích ly .43 Bảng 3.11: Ảnh hưởng của thời gian ủ enzyme đối với tỉ lệ trích ly .46 Bảng 3.12: Kiểm tra vi sinh trong nước mít .47 Bảng 3.13: Thành phần hóa học trong 100 ml nước mít 48 Bảng 3.14: Kết quả kiểm tra vi sinh vật trong nước mít trong .49 Bảng 3.15: Thành hóa học trong nước mít trong .50 Bảng 3.16: Đặc điểm sản phẩm 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY