Chuyên đề Phân tích tình hình tài chính taị công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

Phần I : Giới thiệu về đề tài I.Mục đích của đề tài Thông qua việc sử dụng các chỉ tiêu để đánh giá tình hình tài chính tại công ty , tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty tác giả muốn đưa ra những nhận xét về quá trình hoạït động tại công ty , đưa ra những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản suất kinh doanh của công ty . Đồng thời qua đó có thể nêu lên những hân tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp thích hợp cho hoạt động kinh doanh tại công ty . Nội dung: Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty trong thời gian từ 2006-2007. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty trong hai năm 2006 _2007 thông qua việc so sánh và các hệ số tài chính . Đưa ra một số biện pháp để phát huy mặt mạnh, khắc phục và giải quyết những mặt khĩ khăn cho hoạt động sản xuất của công ty . II. Phạm vi nghiên cứu II.1. Địa điểm nghiên cứu Phịng Nghiệp vụ kho vận, phịng Điều vận thuộc Xí nghiệp Kho vận – 32 Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức Tp.HCM. Phịng Kinh doanh Văn phòng công ty Vinamilk – 184-188 Nguyễn Đình Chiểu. II.2.Thời gian nghiên cứu Từ tháng 02/2007 đến tháng 06/2007 III. phương pháp thực hiện đề tài Đề tài sử dụng các tài liệu về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đó là các thông tin trên báo cáo tài chính , các thông tin trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , những thông tin thu thập được khi thực tập tại công ty thông qua được tham quan công ty , thông việc hỏi các thành viên của công ty . Khi thực hiện đề tài cũng sử dụng tài liệu : tài chính doanh nghiệp hiện đại của Ts.Nguyễn Ngọc Thơ IV. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài Thuận lợi : Trong quá trình thực hiện thuận lợi lớn nhât đối với tôi đó là được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của thấy Nguyễn Bảo Linh , ban lãnh đạo và các nhân viên trong công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk . Trong quá trình thực hiện đề tài thì công ty đã cho sắp xếp thời gian thuận lợi cho tôi tại công ty và có thể trả lời và cho phép mượn những tài liệu yêu cầu . Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi thì cũng có những khó khăn nhất định đó chính là sự thiếu kinh nghiệm thực tế , do vốn kiêm thức chưa hoàn chỉnh . V. Cấu trúc của đề tài Đề tài này gồm có 5 phần là : Phần I : giới thiệu về đề tài Phần II: giới thiệu về công ty Phần III: cơ sở lý luận Phần IV : thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk Phần V : kiến nghị và nhận xét Mục lục Phần I: Giới thiệu về đề tài 1 I. Mục tiêu của đề tài 1 II. Phạm vi của đề tài 1 III. Phương pháp thực hiện đề tài 1 IV. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài 2 V. Cấu trúc đề tài 2 VI. Các tài liệu tham khảo 2 Phần II : Giới Thiệu Về Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk 3 I. Sơ lược về tình hình công ty cổ phần sữa Vinamilk 3 1. Giới thiệu chung 3 2. Quá trình hình thành và phát triển 3 3. Những mục tiêu nhiệm vụ và thành quả đã đạt được trong năm 2007 7 II. Tên gọi _ trụ sở 9 1. Tên gọi 9 2. Trụ sở ,chi nhánh ,nhà máy 10 2.1. Trụ sở 10 2.2. Chi nhánh 10 2.3. Nhà máy 10 III.Những thuận lợi và khó khăn về vị trí địa lý 11 1. Thuận lợi 11 2. Khó khăn 12 IV. Chức năng ,nhiệm vụ _mục tiêu của công ty 12 1. Chức năng ,nhiệm vụ 12 2. Mục tiêu của công ty 17 V.Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 17 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 17 2. Sơ đồ cơ cấu quản lý của công ty 18 3. Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp 20 3.1.Sơ đồ bộ máy kế toán 20 3.2.Hình thức kế toán 21 3.3.Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các phòng ban khác 23 3.4.Chính sách kế toán 23 VI.Các ngành nghề sản xuất kinh doanh 24 VII.Tình hình lao động 24 VIII.Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty 24 IX.Hiện trạng cơ sỡ vật chất kỹ thuật 25 X . Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẫm 26 Phần III.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính 29 I. Khái Niệm, Ý Nghĩa Và Tác Dụng Của Việc Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 29 1. Khái niệm Của Việc Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 29 2. Ýù nghĩa Của Việc Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 29 3. Tác dụng Của Việc Phân Tích Báo Cáo Tài Chính 30 II. Phương Pháp Phân Tích 31 1. Phương pháp so sánh 31 1.1.Điều kiện so sánh 31 1.2.Tiêu chuẩn so sánh 31 1.3.Hình thức so sánh 32 2. Phương pháp thay thế liên hoàn 33 III. Thông Tin Tài Liệu Sử Dụng Khi Phân Tích Tài Chính 33 1.Bảng cân đối kế toán 34 1.1. Khái niệm và ý nghĩa 34 1.2. Kết cấu của bảng cân đối kế toán 34 2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 34 2.1.Khái niệm và ý nghĩa 34 2.2.Kết cấu của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 35 IV. Nội Dung Phân Tích Tình Hình Tài Chính 35 1.Đánh giá tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 35 1.1.Đánh giá khái quát sự biến động về vốn và nguồn vốn 35 1.2.Đánh giá tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 36 1.2.1.Phân tích theo chiều ngang 36 1.2.2.Phân tích theo chiều dọc 38 2. Đánh giá tình hình chung qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 41 2.1.Phương pháp phân tích theo chiều ngang 41 2.2.Phương pháp phân tích theo chiều dọc 42 3. Phân tích các hệ số tài chính 42 3.1.Phân tích tình hình thanh toán 43 3.2.Phân tích tỷ số hoạt động 45 3.3.Phân tích tỷ số đòn bẩy 47 3.4. Phân tích tỷ số lợi nhuận 59 3.5. Phân tích tình hình công nợ 50 V. Phương pháp phân tích tài chính DUPONT 51 VI. Tác dụng của các loại đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro 52 1. Đòn bẩy kinh doanh 52 2. Đòn bẩy tài chính 53 3. Đòn bẩy tổng hợp 54 Phần IV : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 56 I Đánh giá tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 56 I.1.Phương pháp phân tích theo chiều ngang 56 I.2.Phương pháp phân tích theo chiều dọc 60 I.3. Phân tích tình hình thanh toán công nợ 64 II Đánh giá tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 64 II.1.Phân tích theo chiều ngang 65 II.2.Phân tích theo chiều dọc 67 III. Phân tích tình hình tài chính qua các hệ số tài chính 69 III.1. Phân tích các tỷ số thanh toán 69 III.2. Phân tích các tỷ số hoạt động 70 III.3. Phân tích tỷ số đòn bẩy 72 III.4. Phân tích tỷ số lợi nhuận 72 III.5. Phân tích tình hình công nợ 73 IV. Phân tích DUPONT 74 V. Phân tích tác dụng củađòn bẩy lên doanh thu , lợi nhuận 75 Phần V : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 77 A) PHẦN NHẬN XÉT 77 B) PHẦN KIẾN NGHỊ 79 PHẦN KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY