Chuyên đề Công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong đầu tư dự án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ (ví dụ dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Hội An)

PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NỨỚC THU HỒI ĐẤT I, Một số vấn đề chung 1. Vấn đề Nhà nước thu hồi đất 2. Vấn đề giải phóng mặt bằng 2.1. Đặc điểm của quá trình giải phóng mặt bằng 2.2. Vai trò của giải phóng mặt bằng 2.3 Yêu cầu giải phóng mặt bằng 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 3. Vấn đề bồi thường đền bù thiệt hại II, Đối týợng và Nội dung đền bù GPMB theo quy định của pháp luật 1. Đối tượng được đền bù và điều kiện được đền bù theo quy định của pháp luật 1.1. Đối tượng được đền bù 1.2. Điều kiện được đền bù thiệt hại 2.Nội dung đền bù 2.1. Đền bù thiệt hại về đất 2.2. Đền bù về tài sản trên đất 2.3. Các chính sách hỗ trợ 2.4. Tổ chức tái định cư III. Tổ chức thực hiện CHƯƠNG HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN CAO CẤP HỘI AN I.GIỚI THIỆU CHUNG 1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tý Bắc Kỳ 2. Giới thiệu về dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Hội An 2.1. Mục tiêu của dự án 2.2. Sự cần thiết phải đầu tư 2.3. Địa điểm thực hiện dự án 2.3.1. Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Nam, nơi thực hiện dự án 2.3.2. Đặc điểm về tình hình du lịch Quảng Nam 2.3.3. Đặc điểm về khí hậu 2.4. Phương thức thực hiện dự án 2.4.1. Lựa chọn hình thức đầu tư dự án 2.4.2. Quy mô của dự án đầu tư II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1. Căn cứ và cõ sở pháp lý về giải phóng mặt bằng 1.1. Căn cứ pháp lý 1.2. Thực trạng và tình hình sử dụng đất 2. Tổ chức thực hiện 2.1. Thành lập ban đền bù giải phóng mặt bằng 2.1.1. Thành lập ban đền bù Giải phóng mặt bằng 2.1.2. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư 2.2. Xây dựng kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng 2.3. Tiến hành kiểm kê, kiểm đếm khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng 2.3.1. Tổ chức tự kê khai đất và tài sản cho các hộ dân có đất bị thu hồi 2.3.2. Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm khối lượng đền bù 2.4. Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng 4.2.1. Phương án đền bù thiệt hại về đất 2.4.2. Phương án đền bù tài sản trên đất 2.4.3. Phương án tái định cư và hỗ trợ tái định cư 2.4.4. Các khoản hỗ trợ khác 2.4.5. Khen thưởng 2.5. Thông báo công khai kết quả đến các bên liên quan 2.6. Tổ chức triển khai thực hiện công tác chi trả tiền đền bù GPMB III. Những kết quả mà Công ty Cổ phần Đầu tý Bắc Kỳ đã đạt được trong công tác Giải phóng mặt bằng cho dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Hội An CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC GPMB 1. Hoàn thiện khung khổ pháp lý và hệ thống chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 1.1. Hoàn thiện vấn đề quy hoạch 1.2. Đối với việc đền bù đất và tài sản trên đất 1.3. Đối với các chính sách hỗ trợ 2. Giải pháp đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ 3. Kiện toàn bộ máy làm công tác giải phóng mặt bằng có đủ năng lực, đủ đạo đức nghề nghiệp và đủ các yêu cầu đòi hỏi phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và vận động người dân thực hiện các chính sách của Nhà nước, của tỉnh về bồi thường giải phóng mặt bằng 5. Cần thực hiện công khai dân chủ trong công tác GPMB II. Đề xuất kiến nghị KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY